Concurs pentru ocuparea posturilor de asistent medical, infirmieră, brancardier – UPDATE2

In urma concursul din data de 07.01.2020,organizat in vederea ocuparii posturilor vacante, s-au prezentat urmatorii candidati:

Nr.Ctr NUME ȘI PRENUME POSTUL PENTRU CARE CANDIDEAZĂ REZULTATUL
1 KELEMEN TÜNDE Asistent Medical la comp.Neonatologie Respins
2 VASS ANIKÓ Asistent Medical la comp.Neonatologie Admis
3 VAJDA BEÁTA Asistent Medical secția Medicina Interna Admis
4 FAZAKAS ÉVA Asistent Medical comp. Neurologie Admis
5 FÁBIÁN HUNOR Asistent Medical Amb.Spec.-cabinet Ortopedie-Traumatologie Respins
6 ÁBRAHÁM MELINDA Asistent Medical Amb.Spec.-cabinet Ortopedie-Traumatologie Admis
7 SEUCIUC TŰNDE Asistent Medical Amb.Spec.-cabinet Ortopedie-Traumatologie Admis
8 DOBRA LEVENTE Asistent Medical Amb.Spec.-cabinet Ortopedie-Traumatologie Respins
9 FAZAKAS ZSUZSA Asistent Medical Amb.Spec.-cabinet Ortopedie-Traumatologie Respins
10 VERESS IZABELLA Asistent Medical Amb.Spec.-cabinet Ortopedie-Traumatologie Respins
11 INCZE LEVENTE Brancardier Activități Comune Spital Respins
12 ZSIGMOND JÁNOS Brancardier Activități Comune Spital Admis
13 HANDRA JÁNOS Brancardier Activități Comune Spital Respins
14 LÁZÁR VINCE Brancardier Activități Comune Spital Admis
15 GOCZ FERENCZ Brancardier Activități Comune Spital Respins
16 CSUTAK ANDREA Infirmiera la secția Psihiatrie Admis

Pentru concursul din data de 07.01.2020, organizat in vederea ocuparii posturilor mai sus enumerate s-au depus 16  dosare, din care au fost admise toate, dupa cum  urmează :

Nr.Ctr NUME ȘI PRENUME POSTUL PENTRU CARE CANDIDEAZĂ
1 KELEMEN TÜNDE Asistent Medical la comp.Neonatologie
2 VASS ANIKÓ Asistent Medical la comp.Neonatologie
3 VAJDA BEÁTA Asistent Medical secția Medicina Interna
4 FAZAKAS ÉVA Asistent Medical comp. Neurologie
5 FÁBIÁN HUNOR Asistent Medical Amb.Spec.-cabinet Ortopedie-Traumatologie
6 ÁBRAHÁM MELINDA Asistent Medical Amb.Spec.-cabinet Ortopedie-Traumatologie
7 SEUCIUC TŰNDE Asistent Medical Amb.Spec.-cabinet Ortopedie-Traumatologie
8 DOBRA LEVENTE Asistent Medical Amb.Spec.-cabinet Ortopedie-Traumatologie
9 FAZAKAS ZSUZSA Asistent Medical Amb.Spec.-cabinet Ortopedie-Traumatologie
10 VERESS IZABELLA Asistent Medical Amb.Spec.-cabinet Ortopedie-Traumatologie
11 INCZE LEVENTE Brancardier Activități Comune Spital
12 ZSIGMOND JÁNOS Brancardier Activități Comune Spital
13 HANDRA JÁNOS Brancardier Activități Comune Spital
14 LÁZÁR VINCE Brancardier Activități Comune Spital
15 GOCZ FERENCZ Brancardier Activități Comune Spital
16 CSUTAK ANDREA Infirmiera la secția Psihiatrie

Spitalul Municipal Tg.Secuiesc , ORGANIZEAZĂ in data de 07.01.2020, orele 10, în conformitate cu prevederile HG.286/2011şi HG 1027/2014

 CONCURS ÎN VEDEREA OCUPĂRII URMATOARELOR POSTURI :

ASISTENT MEDICAL

 • 1 post ( pe perioadă nedeterminată) la comp.Neonatologie
 • 1 post ( pe perioadă determinată) la secția Medicina Interna
 • 1 post ( pe perioadă nedeterminată) la comp. Neurologie
 • 2 posturi ( pe perioadă nedeterminată) la Amb.Spec.-cabinet Ortopedie-Traumatologie

BRANCARDIER

 • 2 posturi ( pe perioadă nedeterminată) la secția Activități Comune Spital

INFIRMIERĂ

 • 1 post ( pe perioadă determinată) la secția Psihiatrie

 CONDITII GENERALE

a) indeplineşte condiţiile prevăzute de lege in vederea exercitării profesiei in România

b) cunoaşte limba română , scris şi vorbit

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale ( minimum 18 ani impliniţi)

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de medicul de spec. medicina muncii;

f) indeplineşte conditiile de studii şi e condiţiile specifice pentru ocuparea postului vacant;

g) nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infractiuni contra umanităţii, contra autorităţii, de serviciu sau in legătură cu serviciul, care ar face-o incompatibilă postului pentru care candidează, cu excepţia situaţiei in care a intervenit reabilitarea”

CONDITII SPECIFICE pentru posturile de asistent medical – studii de specialitate – diplomă de şcoală sanitară postliceală / diplomă de studii postliceale prin echivalare conf. H.G. nr.797/1997 sau diplomă de licenţă în specialitate; – certificat de membru OAMGMAMR – avizat şi valabil la data concursului. Certificatul va fi însoţit de avizul anual (pentru persoanele care exercită profesia de asistent medical generalist) sau de adeverinţa pentru participare la concurs, eliberată de OAMGMAMR (în cazul persoanelor care nu exercită profesia de asistent medical generalist)

CONDITII SPECIFICE pentru postul de infirmieră

 • şcoală generală
 • nu se solicită vechime

CONDITII SPECIFICE pentru postul de brancardier

 • şcoală generală
 • nu se solicită vechime

 Înscrierile la concurs se fac la sediul unităţii, Tg.Secuiesc, Str.Fabricii ,Nr.2/a, până în data de 23.12.2019 în intervalele orare: 8:00-14:00.

 In data de 24.12..2019 se va afişa cu ,,admis” sau ,,respins” rezultatul selecţiei dosarelor de inscriere, pe baza indeplinirii condiţiilor de participare la concurs, în termen de24 de ore de la afişarea rezultatului selectării dosarelor de inscriere, candidaţii respinşi au dreptul să depună contestaţie. Rezultatul la eventualele contestaţii se va comunica in termen de 24 de ore de la expirarea termenului pentru depunerea contestaţiilor.

 Tematica de concurs/examen este publicată pe site-ul Spitalului Municipal Tg.Secuiesc www.spitaltgsecuiesc.ro şi sunt afişate la sediul spitalului.

Dosarul de concurs va cuprinde :

 1. CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS adresată conducătorului instituţiei
 2. COPIA ACTULUI DE IDENTITATE sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii.
 3. COPIA ACTULUI DE STARE CIVILĂ, dacă e cazul.
 4. COPIILE DOCUMENTELOR CARE SĂ ATESTE NIVELUL STUDIILOR şi ale altor acte care atestă efectuarea calificării solicitate şi COPIILE DOCUMENTELOR CARE ATESTĂ ÎNDEPLINIREA CONDIŢIILOR SPECIFICE ALE POSTULUI, SOLICITATE DE INSTITUŢIE, după caz.(certificat de membru OAMGMAMR – avizat şi valabil la data concursului. Certificatul va fi însoţit de avizul anual (pentru persoanele care exercită profesia de asistent medical generalist) sau de adeverinţa pentru participare la concurs, eliberată de OAMGMAMR (în cazul persoanelor care nu exercită profesia de asistent medical generalist)
 5. CARNETUL DE MUNCĂ, sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă şi în meserie (până la data de 31.12.2010) în copie.
 6. EXTRAS din aplicaţia REVISAL, adeverinţele care atestă vechimea în muncă şi în meserie (de la data de 01.01.2011 până în prezent) în copie; contracte individuale de muncă şi acte adiţionale în copie, după caz.
 7. CAZIERUL JUDICIAR – în original
 8. ADEVERINŢĂ MEDICALĂ – în original (ştampilată de unitatea emitentă) care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.
 9. CURRICULUM VITAE.
 10. CHITANȚA TAXA DE CONCURS de 100 lei.

Actele prevăzute la punctele 2, 3, 4, 5 şi 6 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Concursul constă în următoarele etape:

 • selecţia dosarelor de înscriere la concurs
 • proba scrisă
 • interviu

Se pot prezenta la următoarea etapă/probă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa/proba precedentă. Ocuparea posturilor se va face în ordinea descrescătoare a punctajelor finale obţinute de candidaţii declaraţi admişi la finalul concursului.

Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Spitalului Municipal Tg.Secuiesc astfel :

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 07.01. 2020, ora 10.00: proba scrisă;
 •  07.01.2020, ora 12.00: proba practică

 Informații suplimentare , tematica și bibliografia pentru concurs se pot obține de la sediul unitatii ,:0267361469 și pe site-ul unitatii, www.spitaltgsecuiesc.ro

BIBLIOGRAFIE

 • Corneliu Borundel: Medicină internă pentru cadre medii-Editura All – 1995
 • S.Daschievici;M. Mihăilescu: Chirurgie – pentru cadre medii – Ed. Medicală, 1999
 • F.Chiru; G.Chiru; L.Morariu: Îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos; Ed.Cison, 2001
 • Mozes C. – Tehnica îngrijirii bolnavului (ediția a VI-a) Ed. Medicală, București, 2001
 • Lucreţia Titircă: Urgenţe medico-chirurgicale –Sinteze-Editura medicală, Bucureşti 2001
 • C. Bocârnea: Boli infecţioase si epidemiologie: Ed.Info-team, 1995
 • Lucreţia Titircă: Manual de îngrijiri speciale acordate pacienților de către asistenți medicali, Ed. Viața Medicală Românească, 2003
 • Ord. Ministerului Sănătății și Familiei nr. 984/1994
 • Codul de etică și deontologie profesională al asistentului medical – 2003
 • Legea nr. 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical și a profesiei de moașă, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali și Moașelor din România

Concurs pentru ocuparea posturilor de asistent medical, asistent social, infirmieră – UPDATE3

In urma concursul din data de 28.11.2019,organizat in vederea ocuparii posturilor vacante, s-au prezentat urmatori candidati

Nr.Ctr NUME ȘI PRENUME POSTUL PENTRU CARE CANDIDEAZĂ REZULTATUL
1 Bagoly Csilla Amb.Spec. -cabinet endocrinologie Admis
2 Fazakas Zsuzsa Amb.Spec. -cabinet endocrinologie Respins
3 Veres Izabella Amb.Spec. -cabinet endocrinologie Respins
4 Ábrahám Melinda Amb.Spec. -cabinet endocrinologie Respins
5 Bandi Krisztina Amb.Spec. -cabinet endocrinologie Respins
6 Szotyori Melinda Amb.Spec. -cabinet diabet zaharat și boli de nutriție Admis
7 Palko Piroska Amb.Spec. -cabinet diabet zaharat și boli de nutriție Respins
8 Bodi Ingrid-Szevilia Amb.Spec. -cabinet diabet zaharat și boli de nutriție Respins
9 Gál Kinga Katalin (perioadă nedeterminată)  la secția Chirurgie generală; Admis
10 Tuzson Éva (perioadă nedeterminată)  la secția Chirurgie generală; Respins
11 Toth Ágnes (pe perioadă determinată) la secția Chirurgie generală Admis
12 Fazakas Éva (pe perioadă determinată) la secția Chirurgie generală Respins
13 Dobra Levente (pe perioadă determinată) la secția Chirurgie generală Respins
14 Lőrincz Edith Erszébet Asistent social Activități Comune Spital Admis
15 Nagy Gergely Attila Infirmier la secția Psihiatrie Admis
16 Boaca Tatiana Infirmier la secția Psihiatrie Respins

Pentru concursul din data de 28.11.2019, organizat in vederea ocuparii posturilor mai sus enumerate     s-au depus 16  dosare, din care au fost admise toate,dupa cum  urmează :

Nr.Ctr NUME ȘI PRENUME POSTUL PENTRU CARE CANDIDEAZĂ
1 Ábrahám Melinda Amb.Spec. -cabinet endocrinologie
2 Fazakas Zsuzsa Amb.Spec. -cabinet endocrinologie
3 Bagoly Csilla Amb.Spec. -cabinet endocrinologie
4 Veres Izabella Amb.Spec. -cabinet endocrinologie
5 Bandi Krisztina Amb.Spec. -cabinet endocrinologie
6 Palko Piroska Amb.Spec. -cabinet diabet zaharat și boli de nutriție
7 Szotyori Melinda Amb.Spec. -cabinet diabet zaharat și boli de nutriție
8 Bodi Ingrid-Szevilia Amb.Spec. -cabinet diabet zaharat și boli de nutriție
9 Gál Kinga Katalin (perioadă nedeterminată)  la secția Chirurgie generală;
10 Tuzson Éva (perioadă nedeterminată)  la secția Chirurgie generală;
11 Fazakas Éva (pe perioadă determinată) la secția Chirurgie generală
12 Dobra Levente (pe perioadă determinată) la secția Chirurgie generală
13 Toth Ágnes (pe perioadă determinată) la secția Chirurgie generală
14 Lőrincz Edith Erszébet Asistent social Activități Comune Spital
15 Nagy Gergely Attila Infirmier la secția Psihiatrie
16 Boaca Tatiana Infirmier la secția Psihiatrie

IMPORTANT: Testele pentru proba scrisă vor fi selectate din “8864 de teste pentru examene si concursuri. Asistenti medicali”, publicată în 2004 sub egida OAMGMAMR


Spitalul Municipal Tg.Secuiesc , ORGANIZEAZĂ   in data de 28.11.2019, orele 10,  în conformitate cu prevederile HG.286/2011şi HG 1027/2014

CONCURS ÎN VEDEREA  OCUPĂRII URMATOARELOR POSTURI :

ASISTENT MEDICAL

 • 1 post    ( pe perioadă nedeterminată)  la secția Chirurgie generală;
 • 1 post    ( pe perioadă determinată)      la secția Chirurgie generală
 • 1 post   ( pe perioadă nedeterminată)   la Amb.Spec. -cabinet endocrinologie
 • 1 post   ( pe perioadă nedeterminată)   la Amb.Spec. -cabinet diabet zaharat și boli de nutriție                                            

ASISTENT SOCIAL

 • 1 post    ( pe perioadă nedeterminată)  la secția  Activități Comune Spital

INFIRMIERĂ

 • 1 post      ( pe perioadă nedeterminată)      la secția Psihiatrie

 CONDITII GENERALE

a) indeplineşte condiţiile prevăzute de lege in vederea exercitării profesiei in România

b) cunoaşte limba română , scris şi vorbit

c) are vârsta  minimă reglementată de prevederile legale ( minimum 18 ani impliniţi)

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de medicul de spec. medicina muncii;

f) indeplineşte conditiile de studii şi e condiţiile specifice pentru ocuparea postului vacant;

g) nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infractiuni contra umanităţii, contra autorităţii, de serviciu sau in legătură cu serviciul, care ar face-o incompatibilă postului pentru care candidează, cu excepţia situaţiei in care a intervenit reabilitarea”

CONDITII SPECIFICE pentru posturile de asistent medical

 • studii de specialitate
 • diplomă de şcoală sanitară postliceală / diplomă de studii postliceale prin echivalare conf. H.G. nr.797/1997 sau diplomă de licenţă în specialitate; 
 • certificat de membru OAMGMAMR – avizat şi valabil la data concursului. Certificatul va fi însoţit de avizul anual (pentru persoanele care exercită profesia de asistent medical generalist) sau de adeverinţa pentru participare la concurs, eliberată de OAMGMAMR (în cazul persoanelor care nu exercită profesia de asistent medical generalist)

CONDITII SPECIFICE pentru postul de infirmieră

 • – şcoală generală
 •  – nu se solicită vechime

Înscrierile la concurs se fac la sediul unităţii, Tg.Secuiesc, Str.Fabricii, Nr.2/a, până în data de 22.11.2019  în intervalele orare: 8:00-14:00. 

In data de  23.11.2019 se va afişa cu ,,admis” sau ,,respins” rezultatul selecţiei dosarelor de inscriere, pe baza indeplinirii condiţiilor de participare la concurs, în termen de24 de ore de la afişarea rezultatului selectării dosarelor de inscriere, candidaţii respinşi au dreptul să depună contestaţie. Rezultatul la eventualele contestaţii se va comunica in termen de 24 de ore de la expirarea termenului pentru depunerea contestaţiilor.

 Tematica de concurs/examen este  publicată pe site-ul  Spitalului Municipal Tg.Secuiesc  www.spitaltgsecuiesc.ro şi sunt afişate la sediul spitalului.

Dosarul de  concurs va cuprinde :

 1. CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS adresată conducătorului instituţiei
 2. COPIA ACTULUI DE IDENTITATE sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii.
 3. COPIA ACTULUI DE STARE CIVILĂ, dacă e cazul.
 4. COPIILE DOCUMENTELOR CARE SĂ ATESTE NIVELUL STUDIILOR şi ale altor acte care atestă efectuarea calificării solicitate şi COPIILE DOCUMENTELOR CARE ATESTĂ ÎNDEPLINIREA CONDIŢIILOR SPECIFICE ALE POSTULUI, SOLICITATE DE INSTITUŢIE, după caz.(certificat de membru OAMGMAMR –  avizat şi valabil la data concursului. Certificatul va fi însoţit de avizul anual (pentru persoanele care exercită profesia de asistent medical generalist) sau de adeverinţa pentru participare la concurs, eliberată de OAMGMAMR (în cazul persoanelor care nu exercită profesia de asistent medical generalist)
 5. CARNETUL DE MUNCĂ, sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă şi în meserie (până la data de 31.12.2010) în copie.
 6. EXTRAS din aplicaţia REVISAL, adeverinţele care atestă vechimea în muncă şi în meserie (de la data de 01.01.2011 până în prezent) în copie; contracte individuale de muncă şi acte adiţionale în copie, după caz.
 7. CAZIERUL JUDICIAR – în original
 8. ADEVERINŢĂ MEDICALĂ – în original (ştampilată de unitatea emitentă) care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.
 9. CURRICULUM VITAE.
 10. CHITANȚA TAXA DE CONCURS  de 100 lei.

Actele prevăzute la punctele 2, 3, 4, 5 şi 6 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Concursul constă în următoarele etape:

 • – selecţia dosarelor de înscriere la concurs
 • – proba scrisă
 • – interviu

Se pot prezenta la următoarea etapă/probă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa/proba precedentă. Ocuparea posturilor se va face în ordinea descrescătoare a punctajelor finale obţinute de candidaţii declaraţi admişi la finalul concursului.

Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Spitalului Municipal Tg.Secuiesc astfel :

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 

 • 28.11. 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • 28.11.2019, ora 14.00: proba interviu

Informații suplimentare , tematica și bibliografia pentru concurs se pot obține de la sediul unitatii ,:0267361469 și pe site-ul unitatii, www.spitaltgsecuiesc.ro.


ASISTENT MEDICAL GENERALIST, ASISTENT SOCIAL

Tematică examen grad principal  2018

(Include asistentul medical de pediatrie şi ocrotire)

PEDIATRIE şi PUERICULTURĂ

 1. Asigurarea nevoilor de nutritie şi metabolism ale copilului
 2. Vaccinările în cursul copilariei
 3. Urgenţe în pediatrie;

ÎNGRIJIREA OMULUI BOLNAV ŞI A OMULUI SĂNĂTOS

1. Administrarea medicamentelor;

2. Sonde, spălături, clisme;

URGENŢE MEDICO-CHIRURGICALE

1. Insuficienţa respiratorie acută: cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă;

2. Bronhopneumopatia obstructivă cronică acutizată (BPOC acutizată): simptome, măsuri de urgenţă;

3. Edemul pulmonar acut (EPA):

              -Factori etiologici principali, manifestări clinice, conduită de urgenţă;

              -Tratamentul E.P.A. în funcţie de etiologie: cardiogen cu T.A. normală sau uşor crescută;

              -Tratamentul E.P.A.lezional (necardiogen);

4. Infarctul miocardic acut (I.M.A.); semne clinice, conduită de urgenţă, îngrijirea în unităţile spitaliceşti;

5. Angorul pectoral: cauze, simptome, atitudinea de urgenţă, tratamentul de durată;

6. Colica biliară: cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă;

7. Hemoragiile digestive superioare (H.D.S.)

            -cauze, evaluarea cantităţii de sânge pierdut, simptomatologie, conduită de urgenţă;

8. Insuficienta renală acută:

            -cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă, conduită în spital, hemodializa (rinichiul artificial)

            -dializa peritoneală, trecerea treptată la un regim dietetic.

9. Colica renală nefritică: cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă, conduită în spital;

10. Retenţia acută de urină: cauze-obstacole mecanice, simptomatologie, conduită de urgenţă;.

11. Stările comatoase: etiologia comelor, clasificarea în 4 grade, diagnosticul diferenţial, măsurile de urgenţă;

12. Accidente vasculare cerebrale (A.V.C.)

            -Cauze, simptomatologie, ischemia cerebrală, hemoragia cerebrală, hemoragia subarahnoidiană

            -Conduita de urgenţă, conduita în spital.

13. Şocul anafilactic: tablou clinic, conduita de urgenţă;

14. Arsurile termice: îngrijirile acordate bolnavilor arşi;

15. Înecul (submersia) ; înecul propriu-zis prin aspiraţie de lichid (inecatul albastru);

            -Înecul fără aspiraţie de lichid (hidrocutare = înecatul alb);

            -Înecul prin traumatisme, primul ajutor la înecaţi;

BOLI INFECŢIOASE ŞI EPIDEMIOLOGIE

1. Scarlatina – etiologie, simptomatologie, tratament igieno-dietetic, profilaxie;

2. Rujeola – etiologie, simptomatologie, profilaxie;

3. Rubeola- etiologie, simptomatologie, profilaxie;

4. Varicela – etiologie, simptomatologie, profilaxie;

5. Tusea convulsivă- etiologie, simptomatologie, profilaxie;

6. Parotidita epidemică-etiologie, simptomatologie, profilaxie;

7. Gripa – etiologie, simptomatologie, profilaxie;

8. Difteria – etiologie, simptomatologie, profilaxie;

9. Tuberculoza – etiologie, simptomatologie, profilaxie;

10. Hepatitele;

11. SIDA- etiologie, simptomatologie;

TRAUMATISMELE PĂRŢILOR MOI ŞI ALE OASELOR

1. Contuzia;

2. Entorsele;

3. Luxaţiile;

4. Fracturile;

BOLILE DE NUTRIŢIE

1.Diabetul zaharat;

RESUSCITARE

1. CPR – Resuscitarea cardiopulmonară

2. ACLS – Resuscitarea Cardiacă Avansată

3. PALS – Resuscitarea Pediatrică Avansată

4. Tehnici medicale de urgență

Bibliografia

(1) C.Marcean; V.Mihăilescu: Puericultura şi pediatrie, Ed. Medicală Bucureşti – Ediţia a II-a 2013

(2) F.Chiru; G.Chiru; L.Morariu: Îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos; Ed.Cison, 2001

(3) Lucreţia Titircă: Urgenţe medico-chirurgicale –Sinteze-Editura medicală, Bucureşti 2006

(4) C. Bocârnea: Boli infecţioase si epidemiologie: Ed.Info-team, 1999;

(5) S.Daschievici;M. Mihăilescu: Chirurgie – Ed. Medicală, 2007

(6) Corneliu Borundel: Medicină internă pentru cadre medii-Editura All – Ediţia aIVa rev. 2009

(7) Shirley A. Jones: ACLS, CPR și PALS: Ghid clinic de buzunar – Editura CALLISTO 2016

(8) Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 51 din 29 ianuarie 2003, cu modificările și completările ulterioare;

(9) Legea nr. 282/5 octombrie 2005 – Republicată, privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânde şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188/17 martie 2014 (Capitolul II-art. 7, Capitolul III-art. 16, Capitolul V-art. 24, Capitolul VI-art. 30, art. 31 şi anexa 1, lit. i şi j);

(10) Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1224/9 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind activitatea unităţilor de transfuzie sanguină din spitale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870/24 octombrie 2006 (Anexa 1-art. 6, art. 7, art. 9, art. 10, art. 12, art. 14, art. 16);

(11) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 144/28.10.2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum si organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.785 din 24.11.2008, aprobată prin Legea 53/2014,  cu modificările și completările ulterioare;

(12) Codul de etică si deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 2 / 9 iulie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 560 din 12 august 2009;

(13) Ordinul ministrului sănătății nr.1226 / 03 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 855 din 18 decembrie 2012;

(14) Ordinul ministrului sănătății nr. 1142/ 03 octombrie 2013 privind aprobarea procedurilor de practică pentru asistenți medicali generaliști, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 669 bis din 31 octombrie 2013; Capitolele 11.1, 11.2, 11.3, 11.5, 14.7, 14.8, 14.9, 14.10, 14.11, 15.6, 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.5, 21.6, 22.5. 22.6, 23.1(litera b, c, d, e), 23.2, 23.3, 23.6, 24

(15) Ordinul ministrului sănătății nr.961 / 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 681 din 2 septembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare;

(16) Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1101/30.09.2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicali în unităţile sanitare;

(17) Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1410/12.12.2016 privind aplicarea Normelor  de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1009/15 decembrie 2016;


TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA PENTRU OCUPAREA PRIN CONCURS A POSTURILOR DE INFIRMIER / INGRIJITOR

SPITALUL MUNICIPAL TG.SECUIESC

I. TEMATICA

1. Fisa de atributii a infirmierei / ingrijitoarei;
2. Decontaminarea mediului de spital;
a. Norme tehnice privind curatarea- dezinfectia in unitatile sanitare;


– Definirea urmatorilor termeni : curatarea, dezinfectia, sterilizarea, produse bioacide, substante active, produs detergent-dezinfectant, antiseptic, dezinfectie de nivel inalt, mediu si scazut, sterilizare chimica;
– Exigente de curatare – dezinfectie in spital, tinandu-se cont de organizarea spatial- functional in modelul general de zonare, dupa cum urmeaza:
– zona curata cu cerinte severe privind igiena si asepsia
– zona murdara
– zona intermediara
b. Reguli generale in aplicarea programului de curatare;
– Curatarea – dezinfectia curenta
– Curatarea – dezinfectia ciclica
– Reguli generale de practica a dezinfectiei si a dezinfectantelor
– Criterii de utilizare si pastrare corecta a produselor dezinfectante
– Obligatiile personalului efector

3. Gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale;
– Obiective si domenii de aplicare
– Clasificarea pe categorii a deseurilor rezultate din activitatile medicale
– Ambalarea deseurilor – recipiente pe categorii de coduri de culoare
– Depozitarea temporara
– Transportul deseurilor rezultate din activitatile medicale din incinta spitalului

4. Norme tehnice privind serviciile de spalatorie pentru unitatile medicale cu adaptare la model de lucru in S.J.U. Neamt (Servicii de spalatorie externalizate);
– Obiective si domenii de aplicare
– Definitii
– Colectarea de la sursa si ambalarea lenjeriei
– Transportul si ambalarea lenjeriei murdare
– Sortarea lenjeriei
– Depozitarea si transportul lenjeriei curate

5. Modalitati de prevenire si control al riscului pentru accidente cu expunere la sange(AEES) si a altor tipuri de expunere profesionala
a. Precautiuni Universale (PU)
– Conceptul de PU
– Scopul aplicarii
– Reguli de baza in aplicarea PU
– Utilizarea echipamentului adecvat
– Categorii de bariere utilizate pentru aplicarea PU
– Igiena mainilor – indicatii privind procedurile recomandate in functie de nivelul de risc al manoperelor de ingrijire
– Metode de prevenire a AES si a altor tipuri de expunere profesionala
b. Precautiuni de izolare

6. Igiena si confortul pacientului ;
a. – Schimbarea lenjeriei de pat:
– fara pacient
– cu pacient in pat
b. – Schimbarea lenjeriei de corp a pacientului imobilizat
c. – Toaleta pacientului imobilizat
d. – Deparazitarea
e. – Manipularea pacientului decedat in spital

II. BIBLIOGRAFIE:
1 Fisa de atributii pentru infirmiera/ingrijitoare
2. Ordinul MS nr.961/2016
3. Ordinul MS nr. 914/2006
4. Ordinul MS nr. 219/2002
5. Ordinul MS nr.1025/2000
6. Ordinul MS nr.916/2006
7. Proceduri de Nursing – de Ecaterina Gulie

Concurs pentru ocuparea postului de medic specialist endocrinologie – UPDATE 1

Pentru concursul din data de 19.07.2019, organizat în vederea ocupării  postului  vacant de medic specialist în specialitatea endocrinologie, s-a depus un dosar:

1 Dr.Pályi Kiss Izabella Medic specialist endocrinologie

 În urma verificarii dosarului,comisia de examinare a decis, că este completă și admisă pentru concurs.


SPITALUL MUNICIPAL TÂRGU-SECUIESC SCOATE LA CONCURS

în conformitate cu prevederile Ordinului MSF nr.896/215,cu modificările  și completările ulterioare următoarele posturi cu normă întreagă:

1 post  medic   specialist  specialitatea  endocrinologie  la   Ambulatoriu de Specialitate

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
-cererea în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
-copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,medici dentiști, farmaciști, și respectiv  adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști
-copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
-dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 447 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 531 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 618 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;
-acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
-cazierul judiciar;
-certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
-chitanță de plată a taxei de concurs.

Taxa de concurs este de 150 de lei şi se achită la sediul unităţii.

Tematica de concurs/examen este cea aprobată pentru examenul de medic specialist şi sunt publicate pe site-ul Spitalului Municipal Tg.Secuiesc  www.spitaltgsecuiesc.ro și sunt afișate la sediul spitalului.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității,  în termen de 15 zile de la apariția acestui anunți, respectiv până la data de 8 Iulie 2019  în intervalele orare: 8:00-14:00,  iar concursul se organizează în data de 19. iulie 2019, orele 9

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS al Spitalului Municipal Tg.Secuiesc telefon 0267/361469 , interior 105.


În conformitate cu prevederile Ord.M.S.F. 869 din 9 iulie 2015,cu modificările şi completările ulterioare,

            Concursul pentru ocuparea postului vacant de medic specialist, specialitatea endocrinologie  publicat în săptămânalul ,,Viața medicală” nr.21. din 24.05.2019 , se va desfășura în data de 19.07.2019 , orele 9  la sediul Spitalului Municipal  Tg.Secuiesc , Str.Fabricii , Nr.2/a ( în sala de sedință).

 • 1 post de medic specialist  specialitatea endocrinologie  la AMBULATORIU DE SPECIALITATE

Consursul va constă din următoarele probe:

 • Proba scrisă (obligatorie);
 • Proba clinică sau practică (în funcţie de particularităţiile postului publicat la concurs);

Tematica și bibliografia de concurs/examen este cea aprobată pentru examenul de medic specialist și sunt publicate pe site-ul Spitalului Municipal Tg.Secuiesc  www.spitaltgsecuiesc.ro și sunt afișate la sediul spitalului.

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS al Spitalului Municipal Tg.Secuiesc telefon 0267/361469 , interior 105.

Concurs pentru ocuparea posturilor de asistent, infirmieră, îngrijitoare curățenie, spălătoreasă – UPDATE2

In urma concursul din data de 30.05.2019, organizat in vederea ocuparii posturilor vacante ,si temporar vacante de asistent medical pl, au fost declarați reusiți urmatorii candidați:

1 Csucsi Csilla Urologie Asistent medical
2 Kisgyorgy Oszkar Dietetic Asistent medical
3 Jenaki Csongor Chirurgie Asistent medical
4 Jenaki Beata Amb.spec. Interne Asistent medical
5 Kelemen Tunde Obs-Gin Asistent medical

In urma concursul din data de 30.05.2019, organizat in vederea ocuparii posturilor vacante de, spalatoreasa, infirmiera , ingrijitor curățenie, au fost declarați reusiți urmatorii candidați:

1 Lazar Emese Spalatoreasa
2 Jano Piroska Spalatoreasa
3 Toth Szidonia Gizella Infirmiera
4 Hengan Katalin Îngrijitor curățenie

Pentru concursul din data de 30.05.2019,organizat in vederea ocuparii posturilor vacante,si temporar vacante de asistent medical pl, s-au depus 7 dosare, dupa cum urmeaza :

1 Bende Noemi Obs-Gin Asistent medical
2 Surdu Andrea Chirurgie Asistent medical
3 Csucsi Csilla Urologie Asistent medical
4 Kisgyorgy Oszkar Dietetic Asistent medical
5 Jenaki Csongor Chirurgie Asistent medical
6 Jenaki Beata Amb.spec. Interne Asistent medical
7 Kelemen Tunde Obs-Gin Asistent medical

 In urma verificarii dosarelor,comisia de examinare a decis,ca toate sunt complete si admise pentru concurs.


Pentru concursul din data de 30.05.2019, organizat in vederea ocuparii posturilor vacante de Îngrijitor curățenie,infirmiera, spalatoreasa  s-au depus 13 dosare, dupa cum urmeaza :

1 Lukacs Laura Spalatoreasa
2 Lazar Emese Spalatoreasa
3 Jano Piroska Spalatoreasa
4 Farkas Franciska Spalatoreasa
5 Bodo Eva Spalatoreasa
6 Condrea Mariana Spalatoreasa
7 Burlui Camelia Spalatoreasa
8 Bogozi Emilia Spalatoreasa
9 Gondos Zsuzsanna Spalatoreasa
10 Toth Szidonia Gizella Infirmiera
11 Hengan Katalin Îngrijitor curățenie
12 Bodor Adel Îngrijitor curățenie
13 Radu Piroska Îngrijitor curățenie

 In urma verificarii dosarelor,comisia de examinare a decis,ca 11 dosare sunt complete si admise pentru concurs, 2 dosare sunt respinse fiind incomplete.           

                         ADMIS

1 Lukacs Laura Spalatoreasa
2 Lazar Emese Spalatoreasa
3 Jano Piroska Spalatoreasa
4 Farkas Franciska Spalatoreasa
5 Bodo Eva Spalatoreasa
6 Condrea Mariana Spalatoreasa
7 Burlui Camelia Spalatoreasa
8 Toth Szidonia Gizella Infirmiera
9 Hengan Katalin Îngrijitor curățenie
10 Bodor Adel Îngrijitor curățenie
11 Radu Piroska Îngrijitor curățenie

               RESPINS

1 Bogozi Emilia Spalatoreasa
2 Gondos Zsuzsanna Spalatoreasa

Spitalul Municipal Tg.Secuiesc , ORGANIZEAZĂ in data de 30.05.2019, orele 10, în conformitate cu prevederile HG.286/2011şi HG 1027/2014

 CONCURS ÎN VEDEREA OCUPĂRII URMATOARELOR POSTURI :

 • – ASISTENT MEDICAL:
  • 1 post ( pe perioadă nedeterminată) la Amb.Spec.-cabinet boli interne
  •  – 1 post ( pe perioadă determinată) la comp.Urologie
  •  – 1 post ( pe perioadă determinată) la secția Chirurgie generală
  •  – 1 post ( pe perioadă determinată) la secția Obstetrică- Ginecologie
  •  – 1/2 post ( pe perioadă nedeterminată) la comp. Dietetică
 • – INFIRMIERĂ – 1 post ( pe perioadă determinată) la secția Psihiatrie
 •  – INGRIJITOR CURĂȚENIE – 1 post ( pe perioadă nedeterminată ) la secția Pediatrie
 • – SPĂLĂTOREASĂ – 2 posturi ( pe perioadă nedeterminată ) la Spălătorie

 CONDITII GENERALE

 • a) indeplineşte condiţiile prevăzute de lege in vederea exercitării profesiei in România
 • b) cunoaşte limba română , scris şi vorbit
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale ( minimum 18 ani impliniţi)
 • d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de medicul de spec. medicina muncii;
 • f) indeplineşte conditiile de studii şi e condiţiile specifice pentru ocuparea postului vacant;
 • g) nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infractiuni contra umanităţii, contra autorităţii, de serviciu sau in legătură cu serviciul, care ar face-o incompatibilă postului pentru care candidează, cu excepţia situaţiei in care a intervenit reabilitarea”

CONDITII SPECIFICE pentru posturile de asistent medical – studii de specialitate – diplomă de şcoală sanitară postliceală / diplomă de studii postliceale prin echivalare conf. H.G. nr.797/1997 sau diplomă de licenţă în specialitate; – certificat de membru OAMGMAMR – avizat şi valabil la data concursului. Certificatul va fi însoţit de avizul anual (pentru persoanele care exercită profesia de asistent medical generalist) sau de adeverinţa pentru participare la concurs, eliberată de OAMGMAMR (în cazul persoanelor care nu exercită profesia de asistent medical generalist)

CONDITII SPECIFICE pentru postul de ingrijitor curățenie și spălătoreasă

 • – şcoală generală
 •  – nu se solicită vechime

CONDITII SPECIFICE pentru postul de infirmieră

 • – şcoală generală
 •  – nu se solicită vechime

 Înscrierile la concurs se fac la sediul unităţii, Tg.Secuiesc, Str.Fabricii ,Nr.2/a, până în data de 20.05.2019 în intervalele orare: 8:00-14:00.

 In data de 22.05.2019 se va afişa cu ,,admis” sau ,,respins” rezultatul selecţiei dosarelor de inscriere, pe baza indeplinirii condiţiilor de participare la concurs, în termen de24 de ore de la afişarea rezultatului selectării dosarelor de inscriere, candidaţii respinşi au dreptul să depună contestaţie. Rezultatul la eventualele contestaţii se va comunica in termen de 24 de ore de la expirarea termenului pentru depunerea contestaţiilor.

 Tematica de concurs/examen este publicată pe site-ul Spitalului Municipal Tg.Secuiesc www.spitaltgsecuiesc.ro şi sunt afişate la sediul spitalului.

 Dosarul de concurs va cuprinde :

 1. CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS adresată conducătorului instituţiei
 2. COPIA ACTULUI DE IDENTITATE sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii.
 3. COPIA ACTULUI DE STARE CIVILĂ, dacă e cazul.
 4. COPIILE DOCUMENTELOR CARE SĂ ATESTE NIVELUL STUDIILOR şi ale altor acte care atestă efectuarea calificării solicitate şi COPIILE DOCUMENTELOR CARE ATESTĂ ÎNDEPLINIREA CONDIŢIILOR SPECIFICE ALE POSTULUI, SOLICITATE DE INSTITUŢIE, după caz.(certificat de membru OAMGMAMR – avizat şi valabil la data concursului. Certificatul va fi însoţit de avizul anual (pentru persoanele care exercită profesia de asistent medical generalist) sau de adeverinţa pentru participare la concurs, eliberată de OAMGMAMR (în cazul persoanelor care nu exercită profesia de asistent medical generalist)
 5. CARNETUL DE MUNCĂ, sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă şi în meserie (până la data de 31.12.2010) în copie.
 6. EXTRAS din aplicaţia REVISAL, adeverinţele care atestă vechimea în muncă şi în meserie (de la data de 01.01.2011 până în prezent) în copie; contracte individuale de muncă şi acte adiţionale în copie, după caz.
 7. CAZIERUL JUDICIAR – în original
 8. ADEVERINŢĂ MEDICALĂ – în original (ştampilată de unitatea emitentă) care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.
 9. CURRICULUM VITAE.
 10. CHITANȚA TAXA DE CONCURS de 100 lei.

Actele prevăzute la punctele 2, 3, 4, 5 şi 6 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Concursul constă în următoarele etape:

 • – selecţia dosarelor de înscriere la concurs
 • – proba scrisă
 • – interviu

Se pot prezenta la următoarea etapă/probă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa/proba precedentă. Ocuparea posturilor se va face în ordinea descrescătoare a punctajelor finale obţinute de candidaţii declaraţi admişi la finalul concursului.

Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Spitalului Municipal Tg.Secuiesc astfel:

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 30.05. 2019, ora 10.00: proba scrisă; 30.05.2019, ora 14.00: proba interviu

 Informații suplimentare , tematica și bibliografia pentru concurs se pot obține de la sediul unitatii ,:0267361469 și pe site-ul unitatii, www.spitaltgsecuiesc.ro.


ASISTENT MEDICAL GENERALIST

(Include asistentul medical de pediatrie şi ocrotire)

PEDIATRIE şi PUERICULTURĂ

 1. Asigurarea nevoilor de nutritie şi metabolism ale copilului
 2. Vaccinările în cursul copilariei
 3. Urgenţe în pediatrie;

ÎNGRIJIREA OMULUI BOLNAV ŞI A OMULUI SĂNĂTOS

1. Administrarea medicamentelor;

2. Sonde, spălături, clisme;

URGENŢE MEDICO-CHIRURGICALE

1. Insuficienţa respiratorie acută: cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă;

2. Bronhopneumopatia obstructivă cronică acutizată (BPOC acutizată): simptome, măsuri de urgenţă;

3. Edemul pulmonar acut (EPA):

              -Factori etiologici principali, manifestări clinice, conduită de urgenţă;

              -Tratamentul E.P.A. în funcţie de etiologie: cardiogen cu T.A. normală sau uşor crescută;

              -Tratamentul E.P.A.lezional (necardiogen);

4. Infarctul miocardic acut (I.M.A.); semne clinice, conduită de urgenţă, îngrijirea în unităţile spitaliceşti;

5. Angorul pectoral: cauze, simptome, atitudinea de urgenţă, tratamentul de durată;

6. Colica biliară: cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă;

7. Hemoragiile digestive superioare (H.D.S.)

            -cauze, evaluarea cantităţii de sânge pierdut, simptomatologie, conduită de urgenţă;

8. Insuficienta renală acută:

            -cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă, conduită în spital, hemodializa (rinichiul artificial)

            -dializa peritoneală, trecerea treptată la un regim dietetic.

9. Colica renală nefritică: cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă, conduită în spital;

10. Retenţia acută de urină: cauze-obstacole mecanice, simptomatologie, conduită de urgenţă;.

11. Stările comatoase: etiologia comelor, clasificarea în 4 grade, diagnosticul diferenţial, măsurile de urgenţă;

12. Accidente vasculare cerebrale (A.V.C.)

            -Cauze, simptomatologie, ischemia cerebrală, hemoragia cerebrală, hemoragia subarahnoidiană

            -Conduita de urgenţă, conduita în spital.

13. Şocul anafilactic: tablou clinic, conduita de urgenţă;

14. Arsurile termice: îngrijirile acordate bolnavilor arşi;

15. Înecul (submersia) ; înecul propriu-zis prin aspiraţie de lichid (inecatul albastru);

            -Înecul fără aspiraţie de lichid (hidrocutare = înecatul alb);

            -Înecul prin traumatisme, primul ajutor la înecaţi;

BOLI INFECŢIOASE ŞI EPIDEMIOLOGIE

1. Scarlatina – etiologie, simptomatologie, tratament igieno-dietetic, profilaxie;

2. Rujeola – etiologie, simptomatologie, profilaxie;

3. Rubeola- etiologie, simptomatologie, profilaxie;

4. Varicela – etiologie, simptomatologie, profilaxie;

5. Tusea convulsivă- etiologie, simptomatologie, profilaxie;

6. Parotidita epidemică-etiologie, simptomatologie, profilaxie;

7. Gripa – etiologie, simptomatologie, profilaxie;

8. Difteria – etiologie, simptomatologie, profilaxie;

9. Tuberculoza – etiologie, simptomatologie, profilaxie;

10. Hepatitele;

11. SIDA- etiologie, simptomatologie;

TRAUMATISMELE PĂRŢILOR MOI ŞI ALE OASELOR

1. Contuzia;

2. Entorsele;

3. Luxaţiile;

4. Fracturile;

BOLILE DE NUTRIŢIE

1.Diabetul zaharat;

RESUSCITARE

1. CPR – Resuscitarea cardiopulmonară

2. ACLS – Resuscitarea Cardiacă Avansată

3. PALS – Resuscitarea Pediatrică Avansată

4. Tehnici medicale de urgență

Bibliografia

(1) C.Marcean; V.Mihăilescu: Puericultura şi pediatrie, Ed. Medicală Bucureşti – Ediţia a II-a 2013

(2) F.Chiru; G.Chiru; L.Morariu: Îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos; Ed.Cison, 2001

(3) Lucreţia Titircă: Urgenţe medico-chirurgicale –Sinteze-Editura medicală, Bucureşti 2006

(4) C. Bocârnea: Boli infecţioase si epidemiologie: Ed.Info-team, 1999;

(5) S.Daschievici;M. Mihăilescu: Chirurgie – Ed. Medicală, 2007

(6) Corneliu Borundel: Medicină internă pentru cadre medii-Editura All – Ediţia aIVa rev. 2009

(7) Shirley A. Jones: ACLS, CPR și PALS: Ghid clinic de buzunar – Editura CALLISTO 2016

(8) Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 51 din 29 ianuarie 2003, cu modificările și completările ulterioare;

(9) Legea nr. 282/5 octombrie 2005 – Republicată, privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânde şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188/17 martie 2014 (Capitolul II-art. 7, Capitolul III-art. 16, Capitolul V-art. 24, Capitolul VI-art. 30, art. 31 şi anexa 1, lit. i şi j);

(10) Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1224/9 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind activitatea unităţilor de transfuzie sanguină din spitale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870/24 octombrie 2006 (Anexa 1-art. 6, art. 7, art. 9, art. 10, art. 12, art. 14, art. 16);

(11) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 144/28.10.2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum si organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.785 din 24.11.2008, aprobată prin Legea 53/2014,  cu modificările și completările ulterioare;

(12) Codul de etică si deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 2 / 9 iulie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 560 din 12 august 2009;

(13) Ordinul ministrului sănătății nr.1226 / 03 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 855 din 18 decembrie 2012;

(14) Ordinul ministrului sănătății nr. 1142/ 03 octombrie 2013 privind aprobarea procedurilor de practică pentru asistenți medicali generaliști, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 669 bis din 31 octombrie 2013; Capitolele 11.1, 11.2, 11.3, 11.5, 14.7, 14.8, 14.9, 14.10, 14.11, 15.6, 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.5, 21.6, 22.5. 22.6, 23.1(litera b, c, d, e), 23.2, 23.3, 23.6, 24

(15) Ordinul ministrului sănătății nr.961 / 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 681 din 2 septembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare;

(16) Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1101/30.09.2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicali în unităţile sanitare;

(17) Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1410/12.12.2016 privind aplicarea Normelor  de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1009/15 decembrie 2016;


TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA PENTRU OCUPAREA PRIN CONCURS A POSTURILOR DE INFIRMIER / INGRIJITOR

SPITALUL MUNICIPAL TG.SECUIESC

I. TEMATICA

1. Fisa de atributii a infirmierei / ingrijitoarei;
2. Decontaminarea mediului de spital;
a. Norme tehnice privind curatarea- dezinfectia in unitatile sanitare;


– Definirea urmatorilor termeni : curatarea, dezinfectia, sterilizarea, produse bioacide, substante active, produs detergent-dezinfectant, antiseptic, dezinfectie de nivel inalt, mediu si scazut, sterilizare chimica;
– Exigente de curatare – dezinfectie in spital, tinandu-se cont de organizarea spatial- functional in modelul general de zonare, dupa cum urmeaza:
– zona curata cu cerinte severe privind igiena si asepsia
– zona murdara
– zona intermediara
b. Reguli generale in aplicarea programului de curatare;
– Curatarea – dezinfectia curenta
– Curatarea – dezinfectia ciclica
– Reguli generale de practica a dezinfectiei si a dezinfectantelor
– Criterii de utilizare si pastrare corecta a produselor dezinfectante
– Obligatiile personalului efector

3. Gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale;
– Obiective si domenii de aplicare
– Clasificarea pe categorii a deseurilor rezultate din activitatile medicale
– Ambalarea deseurilor – recipiente pe categorii de coduri de culoare
– Depozitarea temporara
– Transportul deseurilor rezultate din activitatile medicale din incinta spitalului

4. Norme tehnice privind serviciile de spalatorie pentru unitatile medicale cu adaptare la model de lucru in S.J.U. Neamt (Servicii de spalatorie externalizate);
– Obiective si domenii de aplicare
– Definitii
– Colectarea de la sursa si ambalarea lenjeriei
– Transportul si ambalarea lenjeriei murdare
– Sortarea lenjeriei
– Depozitarea si transportul lenjeriei curate

5. Modalitati de prevenire si control al riscului pentru accidente cu expunere la sange(AEES) si a altor tipuri de expunere profesionala
a. Precautiuni Universale (PU)
– Conceptul de PU
– Scopul aplicarii
– Reguli de baza in aplicarea PU
– Utilizarea echipamentului adecvat
– Categorii de bariere utilizate pentru aplicarea PU
– Igiena mainilor – indicatii privind procedurile recomandate in functie de nivelul de risc al manoperelor de ingrijire
– Metode de prevenire a AES si a altor tipuri de expunere profesionala
b. Precautiuni de izolare

6. Igiena si confortul pacientului ;
a. – Schimbarea lenjeriei de pat:
– fara pacient
– cu pacient in pat
b. – Schimbarea lenjeriei de corp a pacientului imobilizat
c. – Toaleta pacientului imobilizat
d. – Deparazitarea
e. – Manipularea pacientului decedat in spital

II. BIBLIOGRAFIE:
1 Fisa de atributii pentru infirmiera/ingrijitoare
2. Ordinul MS nr.261/2007
3. Ordinul MS nr. 914/2006
4. Ordinul MS nr. 219/2002
5. Ordinul MS nr.1025/2000
6. Ordinul MS nr.916/2006
7. Proceduri de Nursing – de Ecaterina Gulie


TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE SPALATOREASA TEMATICA:

1. Cantatrirea lenjeriei; procesul de spalare; stoarcerea, uscarea, calcarea lenjeriei; depozitarea si transportul lenjeriei curate.

2. Responsabilitati ale personalului in cadrul serviciilor de spalatorie

3. Norme tehnice privind curatenia si dezinfectia in unitatile sanitare • Curatenia – definitie, metode generale de efectuare a curateniei, reguli generale in utilizarea produselor folosite in activitatea de curatenie, reguli pentru depozitarea produselor si ustensilelor folosite la efectuarea curateniei si reguli de intretinere. • Dezinfectia – definitie, dezinfectia prin mijloace fizice, dezinfectia prin mijloace chimice – clasificarea dezinfectiei, metode de aplicare a dezinfectantelor in functie de suportul tratat.

4. Conceptul de precautiuni universale si reguli de baza in aplicarea acestora, utilizarea echipamentului de protectie, tehnici de spalare a mainilor, prevenirea accidentelor si a altor tipuri de expunere profesionala, protocol de asigurare a ingrijirii de urgenta in caz de expunere accidentala la produse biologice.

BIBLIOGRAFIE: – Ordinul M.S. nr. 1025/ 2000 pentru aprobarea Normelor privind serviciile de spalatorie pentru unitatile sanitare – Ordinul M.S.nr.261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare. – Legea nr.132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice. – Notiunile fundamentale de igiena – Dr. Nicolae Poll,Dr. Ileana Adriana Serban Editura RAI Bucuresti.

Concurs pentru ocuparea postului de director medical – UPDATE1

ADMIS: Dr. Szabó István


SPITALUL MUNICIPAL TG.SECUIESC str. Fabricii, nr.2/a, Tg.Secuiesc, jud.Covasna, organizează CONCURS în conformitate cu Ordinul M.S. nr. 284/12.02.2007, cu modificările și completările ulterioare, în zilele de 27.05.2019 si 29.05.2019, ora 12,00, pentru ocuparea postului specific comitetului director,  si anume: DIRECTOR MEDICAL

La concurs se pot înscrie candidații care îndeplinesc cumulativ criteriile generale și specifice.

CRITERII GENERALE:

 • au domiciliul stabil in România
 • nu au fost  condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității,contra  statului ori contra autorității,de serviciu sau în legătură cu serviciul,care împiedică înfăptuirea justiției,de fals  ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție,care i-ar  face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea
 • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează,atestată pe baza   adeverinței medicale eliberate de medicul de families sau de unitățile sanitare abilitate
 • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor Legii nr.263/2010 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.

CRITERII SPECIFICE;

 • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată cu diplomă de licență sau echivalentă domeniul medicină, specializarea medicină
 • sunt confirmați cel puțin medic specialist
 • au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina urmatoarele documente:

a) cererea de înscriere
b) copie de pe actul de identitate
c) copia legalizată de pe diploma de licență sau de absolvire, după caz
d) copia de pe certificatul de medic specialist
e) curriculum vitae
f) adeverință care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz
g) cazierul judiciar
h) declaratia pe proprie răspundere că nu a desfășurat activități de poliție politică, așa cum este definită prin lege
i) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare,eliberată cu cel mult 6 luni anterior delurării concursuluide către medicul de familieal candidatului sau de către     unitățile  sanitare abilitate
j) proiectul  de specialitate

Concursul cuprinde urmatoarele probe de evaluare:

– test grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului – în data de 27.05.2019, ora 12,00
– susținerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului – in data de 29.05.2019, ora 10,00
– interviul de selectie – in data de 29.05.2019, ora 12,00

Testul-grilă/lucrarea scrisă de verificare a cunoștințelor se desfășoară pe durata a cel mult 3 ore.

Proiectul/lucrarea de specialitate trebuie să fie realizat/realizată individual de către candidat, să rezolve problemele solicitate intr-un volum de maximum 8-10 pagini tehnoredactate pe calculator cu fonturi de 14 și trebuie să fie depus/depusă la înscriere.

Pentru a fi declarati admisi, candidatii trebuie sa obțină în cadrul concursului media finală cel putin 7,00, iar la fiecare probă minimum nota 6,00. Media finală a fiecărui candidat se calculează cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obținute la probele de evaluare.

Dosarul de inscriere se depune la secretariatul comisiei de concurs, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data susținerii concursului , respectiv până la data de 20.05.2019, ora 15,00.

Rezultatul studierii dosarelor se afișează la sediul unității și pe pagina de internet a unitatii www.spitaltgsecuiesc.ro  în termen de 24 de ore de la ultima zi de depunere a dosarelor .

Candidații al căror dosar de inscriere a fost respins, pot depune contestație în cel mult 24 de ore de la data comunicării rezultatului verificării. Contestația se soluționează de către comisia de soluționare a contestațiilor, in termen de 24 de ore de la data depunerii.

Concursul se va desfasura la sediul Spitalului Municipal Tg.Secuiesc , Str.Fabricii , Nr.2/a , Jud.Covasna .

Informații suplimentare , temele pentru proiect/lucrarea de specialitate și bibliografia pentru concurs se pot obține de la sediul unitatii ,:0267361469 și pe site-ul unitatii, www.spitaltgsecuiesc.ro

Metodologia de concurs se va afișa cu 48 de ore înainte de inceperea concursului, la sediul Spitalului și pe site-ul unitatii.


BIBLIOGRAFIE PENTRU POSTUL DE DIRECTOR MEDICAL

 • Legea nr.95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare ;
 • Legea nr.17 8/201 0 a parteneriatului public-privat;
 • Ordinul Ministrului Sanatatii nr.916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare;
 • Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 698/2001 pentru aprobarea unor Metodologii privind angajarea, transferarea si detasarea medicilor, farmacistilor, biologilor, biochimistilor si chimistilor, precum si a altui personal de specialitate cu studii superioare din unitatile sanitare publice, modificat cu Ordinul Ministrului Sanatatii nr .37 8 / 2002;
 • Legea nr.346/2002, privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale *) cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 46/2003, nprivind drepturile pacientului
 • Ordin nr.921/2006 pentru stabilirea atributii comitetului director din cadrul spitalului public
 • Ordin nr.1209/2006  pentru aprobarea componenței  și a atribuțiilor consiliului etic ce funcționează  în cadrul spitalelor publice
 • O.M.S nr. 219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatile medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru  baza nationala de date privind deșeurile rezultate din activitatile medicale
 • Legea .53/2003 Codul Muncii, cu modificările si completarile ulterioare.

TEME PROIECT CONCURS DIRECTOR MEDICAL

 1. Strategia managementului in activitatea de investitii
 2. Imbunatatirea structurii si organizarii spitalului
 3. Evaluarea spitalului din punct de vedere al calitatii
 4. Evaluarea si imbunatatirea performantei serviciilor de sanatate furnizate de spital
 5. Activitatea de cercetare a spitalului – oportunitati de afirmare
 6. Cresterea calitatii actului medical intr-un spital clinic de urgenta regional
 7. Dervoltarea si modernizarea spitalului prin extinderea infrastructurii si a platformei tehnice
 8. Evaluarea spitalului pe baza indicatorilor de performanta de utilizare a serviciilor
 9. Implementarea protocoalelor de practica medicala in spital