Concurs pentru ocuparea posturilor de asistent medical și îngrijitor curățenie – UPDATE 2

In urma concursul din data de 25.03.2019, organizat in vederea ocuparii posturilor vacante de Îngrijitor curățenie, s-au prezentat urmatori candidati

1Lukacs LauraÎngrijitor curățenie   nu s-a prezentat
2 Lukacs KatalinÎngrijitor curățenie 3,00 respins
3Kelemen Gabriella Îngrijitor curățenie 7,00 admis

In urma concursul din data de 25.03.2019,organizat in vederea ocuparii posturilor vacante de asistent medical generalist, s-au prezentat urmatori candidati

1 Zonda Erzsebet Asistent medical 8,55 respins
2 Babos Timea Asistent medical 9,30 admis
3 Sebestyen Eniko Asistent medical 9,26 admis
4 Vass Aniko Asistent medical 9,08 admis
5 Mate Annamaria Asistent medical 8,78 respins
6 Csucsi Csilla-Julia Asistent medical 3,00 respins
7 Kovacs Monika Asistent medical 8,71 respins

Pentru concursul din data de 25.03.2019, organizat in vederea ocuparii posturilor vacante de asistent medical generalist, s-au depus 7 dosare, dupa cum urmeaza:

1 Zonda Erzsebet Asistent medical
2 Babos Timea Asistent medical
3 Sebestyen Eniko Asistent medical
4 Vass Aniko Asistent medical
5 Mate Annamaria Asistent medical
6 Csucsi Csilla-Julia Asistent medical
7 Kovacs Monika Asistent medical

 In urma verificarii dosarelor,comisia de examinare a decis,ca toate sunt complete si admise pentru concurs.


Pentru concursul din data de 25.03.2019, organizat in vederea ocuparii posturilor vacante de Îngrijitor curățenie, s-au depus 3 dosare, dupa cum urmeaza :

1 Lukacs Laura Îngrijitor curățenie
2 Lukacs Katalin Îngrijitor curățenie
3 Kelemen Gabriella Îngrijitor curățenie

 In urma verificarii dosarelor,comisia de examinare a decis,ca toate sunt complete si admise pentru concurs.


Spitalul Municipal Tg.Secuiesc, în data de 25.03.2019 organizează concurs pentru ocuparea următoarelor  posturi:

– ASISTENT MEDICAL             – 2 posturi  ( pe perioadă nedeterminată)  la secția Pediatrie                                                                                          

                                                      – 1 post       ( pe perioadă determinată)      la comp.Neonatologie

 – INGRIJITOR CURĂȚENIE     – 1 post       ( pe perioadă nedeterminată ) la secția Interne                                                                                                                                                   

Condiţiile necesare ocupării posturilor vacante scoase la concurs, conform art.3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin H.G.nr.286/2011 cu modificările şi completările ulterioare:

– cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

– cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

– vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

– capacitate deplină de exerciţiu;

– stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

– îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

– (candidatul/candidata) nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

Condiţiile  specifice necesare pentru ocuparea posturilor de asiastent medical:

– studii  de specialitate

– diplomă de şcoală sanitară postliceală / diplomă de studii postliceale prin echivalare conf. H.G. nr.797/1997 sau   diplomă de licenţă în specialitate;

– certificat de membru OAMGMAMR –  avizat şi valabil la data concursului. Certificatul va fi însoţit de avizul anual (pentru persoanele care exercită profesia de asistent medical generalist) sau de adeverinţa pentru participare la concurs, eliberată de OAMGMAMR (în cazul persoanelor care nu exercită profesia de asistent medical generalist) ;

Condiţiile  specifice necesare pentru ocuparea posturilor de ingrijitor curățenie:

– şcoală generală

 – nu se solicită vechime

 Dosarul de  concurs va cuprinde :

 1. CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS adresată conducătorului instituţiei
 2. COPIA ACTULUI DE IDENTITATE sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii.
 3. COPIA ACTULUI DE STARE CIVILĂ, dacă e cazul.
 4. COPIILE DOCUMENTELOR CARE SĂ ATESTE NIVELUL STUDIILOR şi ale altor acte care atestă efectuarea calificării solicitate şi COPIILE DOCUMENTELOR CARE ATESTĂ ÎNDEPLINIREA CONDIŢIILOR SPECIFICE ALE POSTULUI, SOLICITATE DE INSTITUŢIE, după caz.(certificat de membru OAMGMAMR –  avizat şi valabil la data concursului. Certificatul va fi însoţit de avizul anual (pentru persoanele care exercită profesia de asistent medical generalist) sau de adeverinţa pentru participare la concurs, eliberată de OAMGMAMR (în cazul persoanelor care nu exercită profesia de asistent medical generalist)
 5. CARNETUL DE MUNCĂ, sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă şi în meserie (până la data de 31.12.2010) în copie.
 6. EXTRAS din aplicaţia REVISAL, adeverinţele care atestă vechimea în muncă şi în meserie (de la data de 01.01.2011 până în prezent) în copie; contracte individuale de muncă şi acte adiţionale în copie, după caz.
 7. CAZIERUL JUDICIAR – în original
 8. ADEVERINŢĂ MEDICALĂ – în original (ştampilată de unitatea emitentă) care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.
 9. CURRICULUM VITAE.
 10. CHITANȚA TAXA DE CONCURS  de 100 lei.

Actele prevăzute la punctele 2, 3, 4, 5 şi 6 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Dosarele pentru înscrierea la concurs se vor depune la biroul  RUNOS al spitalului în perioada 01.03.2019 – 18.03.2019.

Concursul constă în următoarele etape:

– selecţia dosarelor de înscriere la concurs

– proba scrisă

– interviu

Se pot prezenta la următoarea etapă/probă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa/proba precedentă. Ocuparea posturilor se va face în ordinea descrescătoare a punctajelor finale obţinute de candidaţii declaraţi admişi la finalul concursului.

Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Spitalului Municipal Tg.Secuiesc astfel :

 25.03. 2018, ora 10.00: proba scrisă;

 25.03.2018, ora 14.00: proba interviu                     Informații suplimentare , tematica și bibliografia pentru concurs se pot obține de la sediul unitatii ,:0267361469 și pe site-ul unitatii, www.spitaltgsecuiesc.ro


TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA PENTRU OCUPAREA PRIN CONCURS A POSTURILOR DE INFIRMIER / INGRIJITOR SPITALUL MUNICIPAL TG.SECUIESC

I. TEMATICA

1. Fisa de atributii a infirmierei / ingrijitoarei;
2. Decontaminarea mediului de spital;
a. Norme tehnice privind curatarea- dezinfectia in unitatile sanitare;


– Definirea urmatorilor termeni : curatarea, dezinfectia, sterilizarea, produse bioacide, substante active, produs detergent-dezinfectant, antiseptic, dezinfectie de nivel inalt, mediu si scazut, sterilizare chimica;
– Exigente de curatare – dezinfectie in spital, tinandu-se cont de organizarea spatial- functional in modelul general de zonare, dupa cum urmeaza:
– zona curata cu cerinte severe privind igiena si asepsia
– zona murdara
– zona intermediara
b. Reguli generale in aplicarea programului de curatare;
– Curatarea – dezinfectia curenta
– Curatarea – dezinfectia ciclica
– Reguli generale de practica a dezinfectiei si a dezinfectantelor
– Criterii de utilizare si pastrare corecta a produselor dezinfectante
– Obligatiile personalului efector

3. Gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale;
– Obiective si domenii de aplicare
– Clasificarea pe categorii a deseurilor rezultate din activitatile medicale
– Ambalarea deseurilor – recipiente pe categorii de coduri de culoare
– Depozitarea temporara
– Transportul deseurilor rezultate din activitatile medicale din incinta spitalului

4. Norme tehnice privind serviciile de spalatorie pentru unitatile medicale cu adaptare la model de lucru in S.J.U. Neamt (Servicii de spalatorie externalizate);
– Obiective si domenii de aplicare
– Definitii
– Colectarea de la sursa si ambalarea lenjeriei
– Transportul si ambalarea lenjeriei murdare
– Sortarea lenjeriei
– Depozitarea si transportul lenjeriei curate

5. Modalitati de prevenire si control al riscului pentru accidente cu expunere la sange(AEES) si a altor tipuri de expunere profesionala
a. Precautiuni Universale (PU)
– Conceptul de PU
– Scopul aplicarii
– Reguli de baza in aplicarea PU
– Utilizarea echipamentului adecvat
– Categorii de bariere utilizate pentru aplicarea PU
– Igiena mainilor – indicatii privind procedurile recomandate in functie de nivelul de risc al manoperelor de ingrijire
– Metode de prevenire a AES si a altor tipuri de expunere profesionala
b. Precautiuni de izolare

6. Igiena si confortul pacientului ;
a. – Schimbarea lenjeriei de pat:
– fara pacient
– cu pacient in pat
b. – Schimbarea lenjeriei de corp a pacientului imobilizat
c. – Toaleta pacientului imobilizat
d. – Deparazitarea
e. – Manipularea pacientului decedat in spital

II. BIBLIOGRAFIE:
1 Fisa de atributii pentru infirmiera/ingrijitoare
2. Ordinul MS nr.261/2007
3. Ordinul MS nr. 914/2006
4. Ordinul MS nr. 219/2002
5. Ordinul MS nr.1025/2000
6. Ordinul MS nr.916/2006
7. Proceduri de Nursing – de Ecaterina Gulie


TEMATICA – ASISTENT MEDICAL GENERALIST

PEDIATRIE şi PUERICULTURĂ

 1. Asigurarea nevoilor de nutritie şi metabolism ale copilului
 2. Vaccinările în cursul copilariei
 3. Urgenţe în pediatrie;

ÎNGRIJIREA OMULUI BOLNAV ŞI A OMULUI SĂNĂTOS

1. Administrarea medicamentelor;

2. Sonde, spălături, clisme;

URGENŢE MEDICO-CHIRURGICALE

1. Insuficienţa respiratorie acută: cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă;

2. Bronhopneumopatia obstructivă cronică acutizată (BPOC acutizată): simptome, măsuri de urgenţă;

3. Edemul pulmonar acut (EPA):

              -Factori etiologici principali, manifestări clinice, conduită de urgenţă;

              -Tratamentul E.P.A. în funcţie de etiologie: cardiogen cu T.A. normală sau uşor crescută;

              -Tratamentul E.P.A.lezional (necardiogen);

4. Infarctul miocardic acut (I.M.A.); semne clinice, conduită de urgenţă, îngrijirea în unităţile spitaliceşti;

5. Angorul pectoral: cauze, simptome, atitudinea de urgenţă, tratamentul de durată;

6. Colica biliară: cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă;

7. Hemoragiile digestive superioare (H.D.S.)

            -cauze, evaluarea cantităţii de sânge pierdut, simptomatologie, conduită de urgenţă;

8. Insuficienta renală acută:

            -cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă, conduită în spital, hemodializa (rinichiul artificial)

            -dializa peritoneală, trecerea treptată la un regim dietetic.

9. Colica renală nefritică: cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă, conduită în spital;

10. Retenţia acută de urină: cauze-obstacole mecanice, simptomatologie, conduită de urgenţă;.

11. Stările comatoase: etiologia comelor, clasificarea în 4 grade, diagnosticul diferenţial, măsurile de urgenţă;

12. Accidente vasculare cerebrale (A.V.C.)

            -Cauze, simptomatologie, ischemia cerebrală, hemoragia cerebrală, hemoragia subarahnoidiană

            -Conduita de urgenţă, conduita în spital.

13. Şocul anafilactic: tablou clinic, conduita de urgenţă;

14. Arsurile termice: îngrijirile acordate bolnavilor arşi;

15. Înecul (submersia) ; înecul propriu-zis prin aspiraţie de lichid (inecatul albastru);

            -Înecul fără aspiraţie de lichid (hidrocutare = înecatul alb);

            -Înecul prin traumatisme, primul ajutor la înecaţi;

BOLI INFECŢIOASE ŞI EPIDEMIOLOGIE

1. Scarlatina – etiologie, simptomatologie, tratament igieno-dietetic, profilaxie;

2. Rujeola – etiologie, simptomatologie, profilaxie;

3. Rubeola- etiologie, simptomatologie, profilaxie;

4. Varicela – etiologie, simptomatologie, profilaxie;

5. Tusea convulsivă- etiologie, simptomatologie, profilaxie;

6. Parotidita epidemică-etiologie, simptomatologie, profilaxie;

7. Gripa – etiologie, simptomatologie, profilaxie;

8. Difteria – etiologie, simptomatologie, profilaxie;

9. Tuberculoza – etiologie, simptomatologie, profilaxie;

10. Hepatitele;

11. SIDA- etiologie, simptomatologie;

TRAUMATISMELE PĂRŢILOR MOI ŞI ALE OASELOR

1. Contuzia;

2. Entorsele;

3. Luxaţiile;

4. Fracturile;

BOLILE DE NUTRIŢIE

1.Diabetul zaharat;

RESUSCITARE

1. CPR – Resuscitarea cardiopulmonară

2. ACLS – Resuscitarea Cardiacă Avansată

3. PALS – Resuscitarea Pediatrică Avansată

4. Tehnici medicale de urgență

Bibliografia

(1) C.Marcean; V.Mihăilescu: Puericultura şi pediatrie, Ed. Medicală Bucureşti – Ediţia a II-a 2013

(2) F.Chiru; G.Chiru; L.Morariu: Îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos; Ed.Cison, 2001

(3) Lucreţia Titircă: Urgenţe medico-chirurgicale –Sinteze-Editura medicală, Bucureşti 2006

(4) C. Bocârnea: Boli infecţioase si epidemiologie: Ed.Info-team, 1999;

(5) S.Daschievici;M. Mihăilescu: Chirurgie – Ed. Medicală, 2007

(6) Corneliu Borundel: Medicină internă pentru cadre medii-Editura All – Ediţia aIVa rev. 2009

(7) Shirley A. Jones: ACLS, CPR și PALS: Ghid clinic de buzunar – Editura CALLISTO 2016

(8) Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 51 din 29 ianuarie 2003, cu modificările și completările ulterioare;

(9) Legea nr. 282/5 octombrie 2005 – Republicată, privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânde şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188/17 martie 2014 (Capitolul II-art. 7, Capitolul III-art. 16, Capitolul V-art. 24, Capitolul VI-art. 30, art. 31 şi anexa 1, lit. i şi j);

(10) Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1224/9 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind activitatea unităţilor de transfuzie sanguină din spitale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870/24 octombrie 2006 (Anexa 1-art. 6, art. 7, art. 9, art. 10, art. 12, art. 14, art. 16);

(11) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 144/28.10.2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum si organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.785 din 24.11.2008, aprobată prin Legea 53/2014,  cu modificările și completările ulterioare;

(12) Codul de etică si deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 2 / 9 iulie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 560 din 12 august 2009;

(13) Ordinul ministrului sănătății nr.1226 / 03 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 855 din 18 decembrie 2012;

(14) Ordinul ministrului sănătății nr. 1142/ 03 octombrie 2013 privind aprobarea procedurilor de practică pentru asistenți medicali generaliști, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 669 bis din 31 octombrie 2013; Capitolele 11.1, 11.2, 11.3, 11.5, 14.7, 14.8, 14.9, 14.10, 14.11, 15.6, 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.5, 21.6, 22.5. 22.6, 23.1(litera b, c, d, e), 23.2, 23.3, 23.6, 24

(15) Ordinul ministrului sănătății nr.961 / 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 681 din 2 septembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare;

(16) Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1101/30.09.2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicali în unităţile sanitare;

(17) Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1410/12.12.2016 privind aplicarea Normelor  de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1009/15 decembrie 2016;

Concurs pentru ocuparea posturilor de Îngrijitor curățenie, Infirmieră debutantă, Spălătoreasă – UPDATE 1

Spitalul Municipal Tg. Secuiesc , ORGANIZEAZĂ in data de 02.10.2018, orele 10, în conformitate cu prevederile HG.286/2011 şi HG 1027/2014 CONCURS ÎN VEDEREA OCUPĂRII URMĂTOARELOR POSTURI:

 • INGRIJITOR CURAŢENIE
  • 2 posturi (pe perioadă nedeterminată)
   • la AMBULATORIU DE SPEC.
   • la DISPENSAR TBC
 • INFIRMIERĂ DEBUTANTĂ
  • 1 post (pe perioadă nedeterminată)
   • la COMP. NEONATOLOGIE
 • SPĂLĂTOREASĂ
  • 1 post (pe perioadă nedeterminată )
   • la SPALATORIE

CONDITII GENERALE

 1. îndeplinește condițiile prevăzute de lege in vederea exercitării profesiei in România
 2. cunoaște limba română , scris și vorbit
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale (minimum 18 ani împliniți)
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de medicul de specialitate medicina muncii;
 6. îndeplinește condițiile de studii prevăzute de lege pentru postul vacant și îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea postului vacant;
 7. nu a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra autorității, de serviciu sau in legătură cu serviciul, care ar face-o incompatibilă postului pentru care candidează, cu excepția situației in care a intervenit reabilitarea”

CONDITII SPECIFICE

Pentru posturile de îngrijitor curățenie: școală generală, nu se solicită vechime);

Pentru posturile de infirmieră debutant (G): școala generală, nu se solicită vechime

Pentru posturile de spălătoreasă (G): școală generală, nu se solicită vechime

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, Tg. Secuiesc, str. Fabricii, Nr.2/a, până în data de 24.09.2018 în intervalele orare: 8:00-14:00.

În data de 25.09.2018 se va afișa cu ,,admis” sau ,,respins” rezultatul selecției dosarelor de înscriere, pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatului selectării dosarelor de înscriere, candidații respinși au dreptul să depună contestație. Rezultatul la eventualele contestații se va comunica in termen de 24 de ore de la expirarea termenului pentru depunerea contestațiilor.

Tematica de concurs/examen este publicată pe site-ul Spitalului Municipal Tg. Secuiesc www.spitaltgsecuiesc.ro și sunt afișate la sediul spitalului.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

02.10. 2018, ora 10.00: proba scrisă;

02.10.2018, ora 14.00: proba interviu

Dosarul de concurs va cuprinde :

 1. CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS adresată conducătorului instituției
 2. COPIA ACTULUI DE IDENTITATE sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii.
 3. COPIA ACTULUI DE STARE CIVILĂ, dacă e cazul.
 4. COPIA CERTIFICATULUI DE NAȘTERE
 5. COPIILE DOCUMENTELOR CARE SĂ ATESTE NIVELUL STUDIILOR și ale altor acte care atestă efectuarea calificării solicitate și COPIILE DOCUMENTELOR CARE ATESTĂ ÎNDEPLINIREA CONDIŢIILOR SPECIFICE ALE POSTULUI, SOLICITATE DE INSTITUŢIE, după caz.
 6. CARNETUL DE MUNCĂ, sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă și în meserie (până la data de 31.12.2010) în copie.
 7. EXTRAS din aplicația REVISAL, adeverințele care atestă vechimea în muncă și în meserie (de la data de 01.01.2011 până în prezent) în copie; contracte individuale de muncă și acte adiționale în copie, după caz.
 8. CAZIERUL JUDICIAR – în original
 9. ADEVERINŢĂ MEDICALĂ – în original (ștampilată de unitatea emitentă) care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate.
 10. CURRICULUM VITAE.
 11. CHITANȚA TAXA DE CONCURS de 50 lei.

Actele prevăzute la punctele 2, 3, 4, 5 și 6 vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Informații suplimentare , tematica și bibliografia pentru concurs se pot obține de la sediul unități, tel.: 0267361469 și pe site-ul unității, www.spitaltgsecuiesc.ro.

Citește mai mult

Concurs pentru ocuparea postului de economist – UPDATE 2 – REZULTAT

UPDATE 2

Rezultat:

Marti Maria 7.46 Admis
Palko Viola 7.35 Respins
Fejer Aron 7.25 Respins
Boricean Gabriella — Respins

Spitalul Municipal Tg.Secuiesc , ORGANIZEAZĂ în data de 02.10.2018, orele 10, în conformitate cu prevederile HG.286/2011 și HG 1027/2014, CONCURS ÎN VEDEREA OCUPĂRII URMĂTORULUI POST:

 • 1 post de ECONOMIST I (pe perioadă determinată)

CONDIȚII GENERALE

 1. îndeplinește condițiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei în România
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale (minimum 18 ani împliniți)
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de medicul de specialitate medicina muncii;
 6. îndeplinește condițiile de studii prevăzute de lege pentru postul vacant și îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea postului vacant;
 7. nu a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care ar face-o incompatibilă postului pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea”

CONDIȚII SPECIFICE

 • Să îndeplinească condițiile de studii și vechime în specialitate, prevăzute de Ordinul MS nr.1470/2011
 • Să aibă studii superioare de specialitate economică
 • Să fie licențiate în științe economice
 • Să aibă vechimea în specialitatea studiilor economice de minim 3 ani

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, Tg. Secuiesc, str. Fabricii, Nr.2/a, până în data de 24.09.2018 în intervalele orare: 8:00-14:00.

In data de 25.09.2018 se va afișa cu ,,admis” sau ,,respins” rezultatul selecției dosarelor de înscriere, pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatului selectării dosarelor de înscriere, candidații respinși au dreptul să depună contestație. Rezultatul la eventualele contestații se va comunica în termen de 24 de ore de la expirarea termenului pentru depunerea contestațiilor.

Tematica de concurs/examen este publicată pe site-ul Spitalului Municipal Tg.Secuiesc www.spitaltgsecuiesc.ro și sunt afișate la sediul spitalului.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

02.10. 2018, ora 10.00: proba scrisă;

02.10.2018, ora 14.00: proba interviu

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS al Spitalului Municipal Tg.Secuiesc telefon 0267/361469 , interior 105.

Citește mai mult

Concurs pentru ocuparea postului de director financiar contabil

ANUNT CONCURS DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

SPITALUL MUNICIPAL TG.SECUIESC

str. Fabricii, nr.2/a, Tg.Secuiesc, jud.Covasna, organizează CONCURS în conformitate cu Ordinul M.S. nr. 284/12.02.2007, cu modificările și completările ulterioare, în zilele de 26.06.2018 si 28.06.2018, ora 12,00, pentru ocuparea postului specific comitetului director, si anume:

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL

La concurs se pot înscrie candidații care îndeplinesc cumulativ criteriile generale și specifice.

CRITERII GENERALE:

– au domiciliul stabil in România
– nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității,contra

statului ori contra autorității,de serviciu sau în legătură cu serviciul,care împiedică înfăptuirea

justiției,de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție,care i-ar

face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea
–au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează,atestată pe baza

adeverinței medicale eliberate de medicul de families sau de unitățile sanitare abilitate
– nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor Legii nr.263/2010 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.

CRITERII SPECIFICE;

– sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată cu diplomă de licență sau echivalentă

în profil economic
– au cel puțin 2 ani vechime în specialitatea respectivă
– dețin certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum și de cunoaștere a reglementărilor europene în domeniu;

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina urmatoarele documente:

a) cererea de înscriere
b) copie de pe actul de identitate
c) copia legalizată de pe diploma de licență sau de absolvire, după caz
d) curriculum vitae
e) adeverință care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz
f) cazierul judiciar
g) declaratia pe proprie răspundere că nu a desfășurat activități de poliție politică, așa cum este definită prin lege
h) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare,eliberată cu cel mult 6 luni anterior delurării concursuluide către medicul de familieal candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate
i) copie de pe certificatul de atestare a cunoștintelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum și de cunoaștere a reglementărilor europene în domeniu
j) proiectul/lucrarea de specialitate

Concursul cuprinde urmatoarele probe de evaluare:

– test grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului – în data de 26.06.2018, ora 12,00
– susținerea proiectului/lucrării de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului – in data de 28.06.2018, ora 10,00
– interviul de selectie – in data de 28.06.2018, ora 12,00

Testul-grilă/lucrarea scrisă de verificare a cunoștințelor se desfășoară pe durata a cel mult 3 ore.

Proiectul/lucrarea de specialitate trebuie să fie realizat/realizată individual de către candidat, să rezolve problemele solicitate intr-un volum de maximum 8-10 pagini tehnoredactate pe calculator cu fonturi de 14 și trebuie să fie depus/depusă la înscriere.

Pentru a fi declarati admisi, candidatii trebuie sa obțină în cadrul concursului media finală cel putin 7,00, iar la fiecare probă minimum nota 6,00. Media finală a fiecărui candidat se calculează cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obținute la probele de evaluare.

Dosarul de inscriere se depune la secretariatul comisiei de concurs, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data susținerii concursului , respectiv până la data de 18.06.2018, ora 15,00.

Rezultatul studierii dosarelor se afișează la sediul unității și pe pagina de internet a unitatii www.spitaltgsecuiesc.ro în termen de 24 de ore de la ultima zi de depunere a dosarelor .

Candidații al căror dosar de inscriere a fost respins, pot depune contestație în cel mult 24 de ore de la data comunicării rezultatului verificării. Contestația se soluționează de către comisia de soluționare a contestațiilor, in termen de 24 de ore de la data depunerii.

Concursul se va desfasura la sediul Spitalului Municipal Tg.Secuiesc , Str.Fabricii , Nr.2/a , Jud.Covasna .

Informații suplimentare , temele pentru proiect/lucrarea de specialitate și bibliografia pentru concurs se pot obține de la sediul unitatii ,:0267361469 și pe site-ul unitatii, www.spitaltgsecuiesc.ro

Metodologia de concurs se va afișa cu 48 de ore înainte de inceperea concursului, la sediul Spitalului și pe site-ul unitatii.

BIBLIOGRAFIA DE CONCURS

PENTRU FUNCTIA DE DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL

 1. Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, titlurile VII si VIII;
 2. Legea Finantelor Publice 500/2002;
 3. Legea contabilitatii 82/1991 republicata;
 4. Legea 273/2006 privind finantele publice locale;
 5. Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
 6. Ordonanta Guvernului 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar-preventiv;
 7. Ordonanta Guvernului nr. 81/2003, privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice;
 8. Ordonanta Guvernului 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutii publice;
 9. Ordinul 196/139/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2017 a G. nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016-2017: anexele 7, 8, 10, 11, 17, 18, 22 si 23;
 10. Ordinul F.P. nr. 1792/17.01.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale;
 11. Ordinul M.F.P. nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu;
 12. Ordinul S. nr. 1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice de elaborare a bugetului de venituri si cheltuieli la institutiile sanitare finantat din venituri proprii;
 13. Ordin MS nr. 921/27.07.2006 pentru stabilirea atributiilor comitetului director din cadrul spitalului public;
 14. Ordinul M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia;
 15. Ordinul F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.
 16. HG 841/1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor institutiilor publice;
 17. Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar – Managementul spitalului, Editura Public H.Press, 2006

Toate actele normative vor fi studiate cu modificarile si completarile in vigoare la data sustinerii probei scrise.

Comisia de concurs

TEMELE PENTRU PROIECT/LUCRARE DE SPECIALITATE

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL

 1. Fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli in vederea eficientizarii activitatii spitalului;
 2. Strategia managementului in domeniul achizitiilor;
 3. Analiza situatiei economico-financiare a spitalului;
 4. Modalitatea de conducere si organizare a contabilitatii financiare a spitalului;
 5. Propuneri de imbunatatire a finantarii spitalului din surse publice si private;
 6. Strategia managementului in activitatea de investitii in echipamente, modernizarea de sectii, extinderi, reparatii capitale;
 7. Imbunatatirea structurii si organizarii spitalului;

Concurs pentru ocuparea postului de îngrijitor și infirmier

Spitalul Municipal Tg.Secuiesc

organizează in data de 29.05.2018, ora 10 în conformitate cu prevederile HG.286/2011şi HG 1027/2014

CONCURS ÎN VEDEREA OCUPĂRII URMATOARELOR POSTURI :

 • INGRIJITOR CURAŢENIE – 2 posturi (pe perioadă nedeterminată) –
 • INFIRMIERĂ DEBUTANTĂ – 1 post (pe perioadă nedeterminată)
 • INFIRMIERĂ – 1 post (pe perioadă nedeterminată)

CONDITII GENERALE

 1. indeplineşte condiţiile prevăzute de lege in vederea exercitării profesiei in România
 2. cunoaşte limba română , scris şi vorbit
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale (minimum 18 ani impliniţi)
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de săndtate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de medicul de specialitate medicina muncii;
 6. indeplineşte conditiile de studii prevăzute de lege pentru postul vacant şi indeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea postului vacant;
 7. nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infractiuni contra umanităţii, contra autorităţii, de serviciu sau in legătură cu serviciul, care ar face-o incompatibilă postului pentru care candidează, cu excepţia situaţiei in care a intervenit reabilitarea”

CONDITII SPECIFICE

Pentru posturile de ingrijitor curăţenie

 • şcoală generală
 • nu se solicită vechime

Pentru posturile de infirmieră debutant (G):

 • şcoala generală
 • nu se solicită vechime

Pentru posturile de infirmieră (G):

 • şcoală generală
 • curs de infirmier
 • 6 luni vechime în activitate

Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde:

 1. cerere de înscriere adresată conducătorului instituţiei publice
 2. copia actului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări inclusiv diploma de bacalaureat;
 4. copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea in muncă
 5. cazierul judiciar
 6. adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 lunianterior delurării concursului
 7. curriculum vitae,
 8. chitanta taxa concurs de 50 lei:

Înscrierile la concurs se fac la sediul unităţii, Tg.Secuiesc, Str.Fabricii ,Nr.2/a, până în data de 22.05.2018 în intervalele orare: 8:00-14:00.

In data de 23.05.2018 se va afişa cu ,,admis” sau ,,respins” rezultatul selecţiei dosarelor de inscriere, pe baza indeplinirii condiţiilor de participare la concurs, în termen de24 de ore de la afişarea rezultatului selectării dosarelor de inscriere, candidaţii respinşi au dreptul să depună contestaţie. Rezultatul la eventualele contestaţii se va comunica in termen de 24 de ore de la expirarea termenului pentru depunerea contestaţiilor.

Tematica de concurs/examen este publicată pe site-ul Spitalului Municipal Tg.Secuiesc www.spitaltgsecuiesc.ro şi sunt afişate la sediul spitalului.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

29.05. 2018, ora 10.00: proba scrisă;

29.05. 2018, ora 14.00: proba interviu

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul RUNOS al Spitalului Municipal Tg.Secuiesc telefon 0267/361469 , interior 105.

MANAGER

Ec. CANEA-KOCSIS ANDRAS

Citește mai mult