Concurs pentru ocuparea postului de director medical – UPDATE1

ADMIS: Dr. Szabó István


SPITALUL MUNICIPAL TG.SECUIESC str. Fabricii, nr.2/a, Tg.Secuiesc, jud.Covasna, organizează CONCURS în conformitate cu Ordinul M.S. nr. 284/12.02.2007, cu modificările și completările ulterioare, în zilele de 27.05.2019 si 29.05.2019, ora 12,00, pentru ocuparea postului specific comitetului director,  si anume: DIRECTOR MEDICAL

La concurs se pot înscrie candidații care îndeplinesc cumulativ criteriile generale și specifice.

CRITERII GENERALE:

 • au domiciliul stabil in România
 • nu au fost  condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității,contra  statului ori contra autorității,de serviciu sau în legătură cu serviciul,care împiedică înfăptuirea justiției,de fals  ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție,care i-ar  face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea
 • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează,atestată pe baza   adeverinței medicale eliberate de medicul de families sau de unitățile sanitare abilitate
 • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor Legii nr.263/2010 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.

CRITERII SPECIFICE;

 • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată cu diplomă de licență sau echivalentă domeniul medicină, specializarea medicină
 • sunt confirmați cel puțin medic specialist
 • au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina urmatoarele documente:

a) cererea de înscriere
b) copie de pe actul de identitate
c) copia legalizată de pe diploma de licență sau de absolvire, după caz
d) copia de pe certificatul de medic specialist
e) curriculum vitae
f) adeverință care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz
g) cazierul judiciar
h) declaratia pe proprie răspundere că nu a desfășurat activități de poliție politică, așa cum este definită prin lege
i) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare,eliberată cu cel mult 6 luni anterior delurării concursuluide către medicul de familieal candidatului sau de către     unitățile  sanitare abilitate
j) proiectul  de specialitate

Concursul cuprinde urmatoarele probe de evaluare:

– test grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului – în data de 27.05.2019, ora 12,00
– susținerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului – in data de 29.05.2019, ora 10,00
– interviul de selectie – in data de 29.05.2019, ora 12,00

Testul-grilă/lucrarea scrisă de verificare a cunoștințelor se desfășoară pe durata a cel mult 3 ore.

Proiectul/lucrarea de specialitate trebuie să fie realizat/realizată individual de către candidat, să rezolve problemele solicitate intr-un volum de maximum 8-10 pagini tehnoredactate pe calculator cu fonturi de 14 și trebuie să fie depus/depusă la înscriere.

Pentru a fi declarati admisi, candidatii trebuie sa obțină în cadrul concursului media finală cel putin 7,00, iar la fiecare probă minimum nota 6,00. Media finală a fiecărui candidat se calculează cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obținute la probele de evaluare.

Dosarul de inscriere se depune la secretariatul comisiei de concurs, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data susținerii concursului , respectiv până la data de 20.05.2019, ora 15,00.

Rezultatul studierii dosarelor se afișează la sediul unității și pe pagina de internet a unitatii www.spitaltgsecuiesc.ro  în termen de 24 de ore de la ultima zi de depunere a dosarelor .

Candidații al căror dosar de inscriere a fost respins, pot depune contestație în cel mult 24 de ore de la data comunicării rezultatului verificării. Contestația se soluționează de către comisia de soluționare a contestațiilor, in termen de 24 de ore de la data depunerii.

Concursul se va desfasura la sediul Spitalului Municipal Tg.Secuiesc , Str.Fabricii , Nr.2/a , Jud.Covasna .

Informații suplimentare , temele pentru proiect/lucrarea de specialitate și bibliografia pentru concurs se pot obține de la sediul unitatii ,:0267361469 și pe site-ul unitatii, www.spitaltgsecuiesc.ro

Metodologia de concurs se va afișa cu 48 de ore înainte de inceperea concursului, la sediul Spitalului și pe site-ul unitatii.


BIBLIOGRAFIE PENTRU POSTUL DE DIRECTOR MEDICAL

 • Legea nr.95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare ;
 • Legea nr.17 8/201 0 a parteneriatului public-privat;
 • Ordinul Ministrului Sanatatii nr.916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare;
 • Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 698/2001 pentru aprobarea unor Metodologii privind angajarea, transferarea si detasarea medicilor, farmacistilor, biologilor, biochimistilor si chimistilor, precum si a altui personal de specialitate cu studii superioare din unitatile sanitare publice, modificat cu Ordinul Ministrului Sanatatii nr .37 8 / 2002;
 • Legea nr.346/2002, privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale *) cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 46/2003, nprivind drepturile pacientului
 • Ordin nr.921/2006 pentru stabilirea atributii comitetului director din cadrul spitalului public
 • Ordin nr.1209/2006  pentru aprobarea componenței  și a atribuțiilor consiliului etic ce funcționează  în cadrul spitalelor publice
 • O.M.S nr. 219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatile medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru  baza nationala de date privind deșeurile rezultate din activitatile medicale
 • Legea .53/2003 Codul Muncii, cu modificările si completarile ulterioare.

TEME PROIECT CONCURS DIRECTOR MEDICAL

 1. Strategia managementului in activitatea de investitii
 2. Imbunatatirea structurii si organizarii spitalului
 3. Evaluarea spitalului din punct de vedere al calitatii
 4. Evaluarea si imbunatatirea performantei serviciilor de sanatate furnizate de spital
 5. Activitatea de cercetare a spitalului – oportunitati de afirmare
 6. Cresterea calitatii actului medical intr-un spital clinic de urgenta regional
 7. Dervoltarea si modernizarea spitalului prin extinderea infrastructurii si a platformei tehnice
 8. Evaluarea spitalului pe baza indicatorilor de performanta de utilizare a serviciilor
 9. Implementarea protocoalelor de practica medicala in spital

Concurs pentru ocuparea posturilor de medic specialist psihiatru si anestezie terapie intensiva – UPDATE1

SPITALUL MUNICIPAL TÂRGU-SECUIESC SCOATE LA CONCURS

în conformitate cu prevederile Ordinului MSF nr.896/215,Ord.184/2018 cu modificările şi completările ulterioare următoarele posturi cu normă întreagă:

 1. 1 post medic specialist specialitatea anestezie terapie intenzivă la Compartiment A.T.I.
 2. 1 post medic specialist specialitatea psihiatrie la Secţia psihiatrie

———————————————————————————————————————————–

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
-cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
-copie xerox de pe diploma de licenţă şi certificatul de specialist sau primar pentru medici,medici dentişti,farmacişti, şi respectiv adeverinţă de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimişti sau chimişti
-copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
-dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 447 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 531 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 618 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
-acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
-cazierul judiciar;
-certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
-chitanţă de plată a taxei de concurs.

Taxa de concurs este de 150 de lei şi se achită la sediul unităţii.

Tematica de concurs/examen este cea aprobată pentru examenul de medic specialist şi sunt publicate pe site-ul Spitalului Municipal Tg.Secuiesc www.spitaltgsecuiesc.ro şi sunt afişate la sediul spitalului.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unităţii, în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia acestui anunţi,( 04.12.2018) în intervalele orare: 8:00-14:00, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 30 şi 90 de zile de la publicarea în “Viaţa Medicală”.( publicat in revista VM din data de 16.11.2018)

Data susţinerii concursului :

18.12.2018 – A.T.I.

19.11.2018 – Psihiatrie

– proba scrisă orele 9

– proba practică orele 14

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul RUNOS al Spitalului Municipal Tg.Secuiesc telefon 0267/361469 , interior 105.

Manager,

Ec. CANEA-KOCSIS ANDRAS


UPDATE 1

Pentru concursul din data de 18.12.2018,organizat in vederea ocuparii postului vacant de medic specialist în
specialitatea ATI,s-a depus un dosar,

 1. Dr.Pall Zsuzsa – Medic specialist ATI

In urma verificarii dosarului, comisia de examinare a decis, că este completă si admisă pentru concurs.

 

Pentru concursul din data de 19.12.2018,organizat in vederea ocuparii postului vacant de medic specialist în
specialitatea psihiatrie,s-a depus un dosar,

 1. Dr.Dimeny Edina – Medic specialist psihiatrie

In urma verificarii dosarului, comisia de examinare a decis, că este completă si admisă pentru concurs.

Concurs pentru ocuparea posturilor de asistent Comp. Neonatologie, Cab. Cardiologie, Secția de Medicină Internă, Dispensar TBC – UPDATE 1

Spitalul Municipal Tg.Secuiesc, în data de 04.10.2018 organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

– 1 post de asistent la comp. Neonatologie

– 1 post de asistent la cabinet Cardiologie

– 1 posr de asistent la seția Medicină Internă

– 1 post de asistent la Dispensarul TBC

Condițiile necesare ocupării posturilor vacante scoase la concurs, conform art.3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin H.G.nr.286/2011 cu modificările și completările ulterioare:

– cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

– cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

– vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

– capacitate deplină de exerciţiu;

– stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

– îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

– (candidatul/candidata) nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea posturilor vacante scoase la concurs:

– studii de specialitate

– diplomă de şcoală sanitară postliceală / diplomă de studii postliceale prin echivalare conf. H.G. nr.797/1997 sau diplomă de licenţă în specialitate;

– certificat de membru OAMGMAMR – avizat şi valabil la data concursului. Certificatul va fi însoţit de avizul anual (pentru persoanele care exercită profesia de asistent medical generalist) sau de adeverinţa pentru participare la concurs, eliberată de OAMGMAMR (în cazul persoanelor care nu exercită profesia de asistent medical generalist) ;

Dosarul de concurs va cuprinde :

 1. CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS adresată conducătorului instituţiei
 2. COPIA ACTULUI DE IDENTITATE sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii.
 3. COPIA ACTULUI DE STARE CIVILĂ, dacă e cazul.
 4. COPIILE DOCUMENTELOR CARE SĂ ATESTE NIVELUL STUDIILOR şi ale altor acte care atestă efectuarea calificării solicitate şi COPIILE DOCUMENTELOR CARE ATESTĂ ÎNDEPLINIREA CONDIŢIILOR SPECIFICE ALE POSTULUI, SOLICITATE DE INSTITUŢIE, după caz.(certificat de membru OAMGMAMR – avizat şi valabil la data concursului. Certificatul va fi însoţit de avizul anual (pentru persoanele care exercită profesia de asistent medical generalist) sau de adeverinţa pentru participare la concurs, eliberată de OAMGMAMR (în cazul persoanelor care nu exercită profesia de asistent medical generalist)
 5. CARNETUL DE MUNCĂ, sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă şi în meserie (până la data de 31.12.2010) în copie.
 6. EXTRAS din aplicaţia REVISAL, adeverinţele care atestă vechimea în muncă şi în meserie (de la data de 01.01.2011 până în prezent) în copie; contracte individuale de muncă şi acte adiţionale în copie, după caz.
 7. CAZIERUL JUDICIAR – în original
 8. ADEVERINŢĂ MEDICALĂ – în original (ştampilată de unitatea emitentă) care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.
 9. CURRICULUM VITAE.
 10. CHITANȚA TAXA DE CONCURS de 100 lei.

Actele prevăzute la punctele 2, 3, 4, 5 şi 6 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Dosarele pentru înscrierea la concurs se vor depune la biroul RUNOS al spitalului în perioada 11.09.2018 – 25.09.2018.

Concursul constă în următoarele etape:

– selecţia dosarelor de înscriere la concurs

– proba scrisă

– interviu

Se pot prezenta la următoarea etapă/probă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa/proba precedentă. Ocuparea posturilor se va face în ordinea descrescătoare a punctajelor finale obţinute de candidaţii declaraţi admişi la finalul concursului.

Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Spitalului Municipal Tg.Secuiesc astfel :

– proba scrisă în data de 04.10.2018 ora 10,00

– interviu în data de 04.10.2018 ,ora 1,4,00

Informații suplimentare , tematica și bibliografia pentru concurs se pot obține de la sediul unității, tel. 0267361469 și pe site-ul unității, www.spitaltgsecuiesc.ro.

Citește mai mult