Concurs pentru ocuparea posturilor de medic specialist psihiatru si anestezie terapie intensiva – UPDATE1

SPITALUL MUNICIPAL TÂRGU-SECUIESC SCOATE LA CONCURS

în conformitate cu prevederile Ordinului MSF nr.896/215,Ord.184/2018 cu modificările şi completările ulterioare următoarele posturi cu normă întreagă:

 1. 1 post medic specialist specialitatea anestezie terapie intenzivă la Compartiment A.T.I.
 2. 1 post medic specialist specialitatea psihiatrie la Secţia psihiatrie

———————————————————————————————————————————–

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
-cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
-copie xerox de pe diploma de licenţă şi certificatul de specialist sau primar pentru medici,medici dentişti,farmacişti, şi respectiv adeverinţă de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimişti sau chimişti
-copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
-dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 447 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 531 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 618 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
-acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
-cazierul judiciar;
-certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
-chitanţă de plată a taxei de concurs.

Taxa de concurs este de 150 de lei şi se achită la sediul unităţii.

Tematica de concurs/examen este cea aprobată pentru examenul de medic specialist şi sunt publicate pe site-ul Spitalului Municipal Tg.Secuiesc www.spitaltgsecuiesc.ro şi sunt afişate la sediul spitalului.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unităţii, în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia acestui anunţi,( 04.12.2018) în intervalele orare: 8:00-14:00, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 30 şi 90 de zile de la publicarea în “Viaţa Medicală”.( publicat in revista VM din data de 16.11.2018)

Data susţinerii concursului :

18.12.2018 – A.T.I.

19.11.2018 – Psihiatrie

– proba scrisă orele 9

– proba practică orele 14

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul RUNOS al Spitalului Municipal Tg.Secuiesc telefon 0267/361469 , interior 105.

Manager,

Ec. CANEA-KOCSIS ANDRAS


UPDATE 1

Pentru concursul din data de 18.12.2018,organizat in vederea ocuparii postului vacant de medic specialist în
specialitatea ATI,s-a depus un dosar,

 1. Dr.Pall Zsuzsa – Medic specialist ATI

In urma verificarii dosarului, comisia de examinare a decis, că este completă si admisă pentru concurs.

 

Pentru concursul din data de 19.12.2018,organizat in vederea ocuparii postului vacant de medic specialist în
specialitatea psihiatrie,s-a depus un dosar,

 1. Dr.Dimeny Edina – Medic specialist psihiatrie

In urma verificarii dosarului, comisia de examinare a decis, că este completă si admisă pentru concurs.

Concurs pentru ocuparea posturilor de asistent Comp. Neonatologie, Cab. Cardiologie, Secția de Medicină Internă, Dispensar TBC – UPDATE 1

Spitalul Municipal Tg.Secuiesc, în data de 04.10.2018 organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

– 1 post de asistent la comp. Neonatologie

– 1 post de asistent la cabinet Cardiologie

– 1 posr de asistent la seția Medicină Internă

– 1 post de asistent la Dispensarul TBC

Condițiile necesare ocupării posturilor vacante scoase la concurs, conform art.3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin H.G.nr.286/2011 cu modificările și completările ulterioare:

– cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

– cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

– vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

– capacitate deplină de exerciţiu;

– stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

– îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

– (candidatul/candidata) nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea posturilor vacante scoase la concurs:

– studii de specialitate

– diplomă de şcoală sanitară postliceală / diplomă de studii postliceale prin echivalare conf. H.G. nr.797/1997 sau diplomă de licenţă în specialitate;

– certificat de membru OAMGMAMR – avizat şi valabil la data concursului. Certificatul va fi însoţit de avizul anual (pentru persoanele care exercită profesia de asistent medical generalist) sau de adeverinţa pentru participare la concurs, eliberată de OAMGMAMR (în cazul persoanelor care nu exercită profesia de asistent medical generalist) ;

Dosarul de concurs va cuprinde :

 1. CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS adresată conducătorului instituţiei
 2. COPIA ACTULUI DE IDENTITATE sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii.
 3. COPIA ACTULUI DE STARE CIVILĂ, dacă e cazul.
 4. COPIILE DOCUMENTELOR CARE SĂ ATESTE NIVELUL STUDIILOR şi ale altor acte care atestă efectuarea calificării solicitate şi COPIILE DOCUMENTELOR CARE ATESTĂ ÎNDEPLINIREA CONDIŢIILOR SPECIFICE ALE POSTULUI, SOLICITATE DE INSTITUŢIE, după caz.(certificat de membru OAMGMAMR – avizat şi valabil la data concursului. Certificatul va fi însoţit de avizul anual (pentru persoanele care exercită profesia de asistent medical generalist) sau de adeverinţa pentru participare la concurs, eliberată de OAMGMAMR (în cazul persoanelor care nu exercită profesia de asistent medical generalist)
 5. CARNETUL DE MUNCĂ, sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă şi în meserie (până la data de 31.12.2010) în copie.
 6. EXTRAS din aplicaţia REVISAL, adeverinţele care atestă vechimea în muncă şi în meserie (de la data de 01.01.2011 până în prezent) în copie; contracte individuale de muncă şi acte adiţionale în copie, după caz.
 7. CAZIERUL JUDICIAR – în original
 8. ADEVERINŢĂ MEDICALĂ – în original (ştampilată de unitatea emitentă) care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.
 9. CURRICULUM VITAE.
 10. CHITANȚA TAXA DE CONCURS de 100 lei.

Actele prevăzute la punctele 2, 3, 4, 5 şi 6 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Dosarele pentru înscrierea la concurs se vor depune la biroul RUNOS al spitalului în perioada 11.09.2018 – 25.09.2018.

Concursul constă în următoarele etape:

– selecţia dosarelor de înscriere la concurs

– proba scrisă

– interviu

Se pot prezenta la următoarea etapă/probă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa/proba precedentă. Ocuparea posturilor se va face în ordinea descrescătoare a punctajelor finale obţinute de candidaţii declaraţi admişi la finalul concursului.

Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Spitalului Municipal Tg.Secuiesc astfel :

– proba scrisă în data de 04.10.2018 ora 10,00

– interviu în data de 04.10.2018 ,ora 1,4,00

Informații suplimentare , tematica și bibliografia pentru concurs se pot obține de la sediul unității, tel. 0267361469 și pe site-ul unității, www.spitaltgsecuiesc.ro.

Citește mai mult