Concurs Asistent Medical

Spitalul Municipal Tg.Secuiesc organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de asistent medical (studii postliceale)– specialitatea medicină generală, grad profesional “asistent medical” din cadrul Dispensarului TBC.

Condiţiile necesare ocupării posturilor vacante scoase la concurs, conform art.3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin H.G.nr.286/2011 cu modificările şi completările ulterioare:

 • cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • capacitate deplină de exerciţiu;
 • stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • (candidatul/candidata) nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile generale şi specifice necesare pentru ocuparea posturilor vacante scoase la concurs:

 • studii postliceale;
 • diplomă de şcoală sanitară postliceală sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conf. H.G. nr.797/1997, în specialitatea medicină generală;
 • certificat de membru OAMGMAMR – specialitatea medicină generală, avizat şi valabil la data concursului. Certificatul va fi însoţit de avizul anual (pentru persoanele care exercită profesia de asistent medical generalist) sau de adeverinţa pentru participare la concurs, eliberată de OAMGMAMR (în cazul persoanelor care nu exercită profesia de asistent medical generalist) ;
 • nivel de acces la informaţii clasificate, precum şi acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în care acesta este declarat „admis”;

La inscrierea la concurs candidaţii vor prezenta :

 1. CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS adresată conducătorului instituţiei
 2. COPIA ACTULUI DE IDENTITATE sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii.
 3. COPIA ACTULUI DE STARE CIVILĂ, dacă e cazul.
 4. COPIILE DOCUMENTELOR CARE SĂ ATESTE NIVELUL STUDIILOR şi ale altor acte care atestă efectuarea calificării solicitate şi COPIILE DOCUMENTELOR CARE
 5. ATESTĂ ÎNDEPLINIREA CONDIŢIILOR SPECIFICE ALE POSTULUI, SOLICITATE DE INSTITUŢIE, după caz.
 6. CARNETUL DE MUNCĂ, sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă şi în meserie (până la data de 31.12.2010) în copie.
  extras din aplicaţia REVISAL, adeverinţele care atestă vechimea în muncă şi în meserie (de la data de 01.01.2011 până în prezent) în copie; contracte individuale de muncă şi acte adiţionale în copie, după caz.
 7. CAZIERUL JUDICIAR – în original, sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
 8. ADEVERINŢĂ MEDICALĂ – în original (ştampilată de unitatea emitentă) care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.
  Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data şi numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
 9. CURRICULUM VITAE.

Actele prevăzute la punctele 2, 3, 4, 5 şi 6 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Dosarele pentru înscrierea la concurs se vor depune la biroul RUNOS al spitalului în perioada 07.01.2017 – 17.01.2017.

Concursul constă în următoarele etape:

 • selecţia dosarelor de înscriere la concurs
 • proba scrisă
 • interviu

Se pot prezenta la următoarea etapă/probă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa/proba precedentă. Ocuparea posturilor se va face în ordinea descrescătoare a punctajelor finale obţinute de candidaţii declaraţi admişi la finalul concursului.

Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Spitalului Municipal Tg.Secuiesc astfel :

 • proba scrisă în data de 27.01.2017 ora 10,00
 • interviu în data de 27.01.2017 , dupa corectarea si cotarea probei scrise

BIBLIOGRAFIA pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de asistent medical (studii postliceale) – medicină generală:

 1. C. BOCARNEA – Boli infecţioase şi epidemiologie, Ed. Info Team, Bucureşti
 2. C.BORUNDEL – Manual de medicină internă, Ed.All, Bucureşti
 3. Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România
 4. FL. CHIRU şi colaboratorii – Îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos, Ed.Cison, Bucureşti
 5. Georgeta Baltă – Îngrijirea bolnavului – tehnici generale – Editura Didactică şi Pedagogică;
 6. Gh.Nicolae Gh., M.Timofte, V.Gherghina V, L.Iordache – Ghid de nursing, O.A.M.M.R.
 7. L. Chiutu,. E. Ioniţă, R. Nemeş – Nursingul pacientului critic;
 8. Lucreţia Titircă – Breviar de explorări funcţionale şi îngrijiri speciale – Editura Viaţa Medicală Românească;
 9. Lucreţia Titircă – Ghid de nursing – Editura Viaţa Medicală Românească;
 10. Lucreţia Titircă – Îngrijiri speciale acordate de asistenţii medicali – Editura Viaţa Medicală Românească;
 11. Lucreţia Titircă – Tehnici de evaluare şi îngrijire acordate de asistenţii medicali – Editura Viaţa Medicală Românească;
 12. Ordinul ministrului sănătăţii nr.1454/2.12.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în regim independent.
 13. Ordinul ministrului sănătăţii nr.1226/03.12.2012 – pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale.
 14. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 261/2007 – Norme tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare, cu modificările şi completările ulterioare.
 15. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare
 16. Legea nr.46 din 21 ianuarie 2003, drepturile pacientului, cu modificările şi completările ulterioare
 17. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1142 din 3 octombrie 2013 privind aprobarea procedurilor de practică pentru asistenţii medicali generalişti
 18. Ordonanţa de urgenţă nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu modificările şi completările ulterioare.

Tematica:

 1. TEHNICI DE NURSING SI INVESTIGATII
 2. ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR
 3. PNEUMOLOGIE SI NURSING SPECIFIC
 4. RDIOLOGIE SI NURSING
 5. CONDUITA IN URGENTE MEDICO-CHIRURGICALE
 6. ONCOLOGIE SI NURSING IN ONCOLOGIE