Concurs pentru ocuparea postului de director financiar contabil

ANUNT CONCURS DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

SPITALUL MUNICIPAL TG.SECUIESC

str. Fabricii, nr.2/a, Tg.Secuiesc, jud.Covasna, organizează CONCURS în conformitate cu Ordinul M.S. nr. 284/12.02.2007, cu modificările și completările ulterioare, în zilele de 26.06.2018 si 28.06.2018, ora 12,00, pentru ocuparea postului specific comitetului director, si anume:

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL

La concurs se pot înscrie candidații care îndeplinesc cumulativ criteriile generale și specifice.

CRITERII GENERALE:

– au domiciliul stabil in România
– nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității,contra

statului ori contra autorității,de serviciu sau în legătură cu serviciul,care împiedică înfăptuirea

justiției,de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție,care i-ar

face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea
–au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează,atestată pe baza

adeverinței medicale eliberate de medicul de families sau de unitățile sanitare abilitate
– nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor Legii nr.263/2010 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.

CRITERII SPECIFICE;

– sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată cu diplomă de licență sau echivalentă

în profil economic
– au cel puțin 2 ani vechime în specialitatea respectivă
– dețin certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum și de cunoaștere a reglementărilor europene în domeniu;

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina urmatoarele documente:

a) cererea de înscriere
b) copie de pe actul de identitate
c) copia legalizată de pe diploma de licență sau de absolvire, după caz
d) curriculum vitae
e) adeverință care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz
f) cazierul judiciar
g) declaratia pe proprie răspundere că nu a desfășurat activități de poliție politică, așa cum este definită prin lege
h) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare,eliberată cu cel mult 6 luni anterior delurării concursuluide către medicul de familieal candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate
i) copie de pe certificatul de atestare a cunoștintelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum și de cunoaștere a reglementărilor europene în domeniu
j) proiectul/lucrarea de specialitate

Concursul cuprinde urmatoarele probe de evaluare:

– test grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului – în data de 26.06.2018, ora 12,00
– susținerea proiectului/lucrării de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului – in data de 28.06.2018, ora 10,00
– interviul de selectie – in data de 28.06.2018, ora 12,00

Testul-grilă/lucrarea scrisă de verificare a cunoștințelor se desfășoară pe durata a cel mult 3 ore.

Proiectul/lucrarea de specialitate trebuie să fie realizat/realizată individual de către candidat, să rezolve problemele solicitate intr-un volum de maximum 8-10 pagini tehnoredactate pe calculator cu fonturi de 14 și trebuie să fie depus/depusă la înscriere.

Pentru a fi declarati admisi, candidatii trebuie sa obțină în cadrul concursului media finală cel putin 7,00, iar la fiecare probă minimum nota 6,00. Media finală a fiecărui candidat se calculează cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obținute la probele de evaluare.

Dosarul de inscriere se depune la secretariatul comisiei de concurs, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data susținerii concursului , respectiv până la data de 18.06.2018, ora 15,00.

Rezultatul studierii dosarelor se afișează la sediul unității și pe pagina de internet a unitatii www.spitaltgsecuiesc.ro în termen de 24 de ore de la ultima zi de depunere a dosarelor .

Candidații al căror dosar de inscriere a fost respins, pot depune contestație în cel mult 24 de ore de la data comunicării rezultatului verificării. Contestația se soluționează de către comisia de soluționare a contestațiilor, in termen de 24 de ore de la data depunerii.

Concursul se va desfasura la sediul Spitalului Municipal Tg.Secuiesc , Str.Fabricii , Nr.2/a , Jud.Covasna .

Informații suplimentare , temele pentru proiect/lucrarea de specialitate și bibliografia pentru concurs se pot obține de la sediul unitatii ,:0267361469 și pe site-ul unitatii, www.spitaltgsecuiesc.ro

Metodologia de concurs se va afișa cu 48 de ore înainte de inceperea concursului, la sediul Spitalului și pe site-ul unitatii.

BIBLIOGRAFIA DE CONCURS

PENTRU FUNCTIA DE DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL

 1. Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, titlurile VII si VIII;
 2. Legea Finantelor Publice 500/2002;
 3. Legea contabilitatii 82/1991 republicata;
 4. Legea 273/2006 privind finantele publice locale;
 5. Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
 6. Ordonanta Guvernului 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar-preventiv;
 7. Ordonanta Guvernului nr. 81/2003, privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice;
 8. Ordonanta Guvernului 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutii publice;
 9. Ordinul 196/139/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2017 a G. nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016-2017: anexele 7, 8, 10, 11, 17, 18, 22 si 23;
 10. Ordinul F.P. nr. 1792/17.01.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale;
 11. Ordinul M.F.P. nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu;
 12. Ordinul S. nr. 1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice de elaborare a bugetului de venituri si cheltuieli la institutiile sanitare finantat din venituri proprii;
 13. Ordin MS nr. 921/27.07.2006 pentru stabilirea atributiilor comitetului director din cadrul spitalului public;
 14. Ordinul M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia;
 15. Ordinul F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.
 16. HG 841/1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor institutiilor publice;
 17. Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar – Managementul spitalului, Editura Public H.Press, 2006

Toate actele normative vor fi studiate cu modificarile si completarile in vigoare la data sustinerii probei scrise.

Comisia de concurs

TEMELE PENTRU PROIECT/LUCRARE DE SPECIALITATE

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL

 1. Fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli in vederea eficientizarii activitatii spitalului;
 2. Strategia managementului in domeniul achizitiilor;
 3. Analiza situatiei economico-financiare a spitalului;
 4. Modalitatea de conducere si organizare a contabilitatii financiare a spitalului;
 5. Propuneri de imbunatatire a finantarii spitalului din surse publice si private;
 6. Strategia managementului in activitatea de investitii in echipamente, modernizarea de sectii, extinderi, reparatii capitale;
 7. Imbunatatirea structurii si organizarii spitalului;