Concurs pentru ocuparea postului de director medical – UPDATE1

ADMIS: Dr. Szabó István


SPITALUL MUNICIPAL TG.SECUIESC str. Fabricii, nr.2/a, Tg.Secuiesc, jud.Covasna, organizează CONCURS în conformitate cu Ordinul M.S. nr. 284/12.02.2007, cu modificările și completările ulterioare, în zilele de 27.05.2019 si 29.05.2019, ora 12,00, pentru ocuparea postului specific comitetului director,  si anume: DIRECTOR MEDICAL

La concurs se pot înscrie candidații care îndeplinesc cumulativ criteriile generale și specifice.

CRITERII GENERALE:

 • au domiciliul stabil in România
 • nu au fost  condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității,contra  statului ori contra autorității,de serviciu sau în legătură cu serviciul,care împiedică înfăptuirea justiției,de fals  ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție,care i-ar  face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea
 • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează,atestată pe baza   adeverinței medicale eliberate de medicul de families sau de unitățile sanitare abilitate
 • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor Legii nr.263/2010 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.

CRITERII SPECIFICE;

 • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată cu diplomă de licență sau echivalentă domeniul medicină, specializarea medicină
 • sunt confirmați cel puțin medic specialist
 • au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina urmatoarele documente:

a) cererea de înscriere
b) copie de pe actul de identitate
c) copia legalizată de pe diploma de licență sau de absolvire, după caz
d) copia de pe certificatul de medic specialist
e) curriculum vitae
f) adeverință care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz
g) cazierul judiciar
h) declaratia pe proprie răspundere că nu a desfășurat activități de poliție politică, așa cum este definită prin lege
i) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare,eliberată cu cel mult 6 luni anterior delurării concursuluide către medicul de familieal candidatului sau de către     unitățile  sanitare abilitate
j) proiectul  de specialitate

Concursul cuprinde urmatoarele probe de evaluare:

– test grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului – în data de 27.05.2019, ora 12,00
– susținerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului – in data de 29.05.2019, ora 10,00
– interviul de selectie – in data de 29.05.2019, ora 12,00

Testul-grilă/lucrarea scrisă de verificare a cunoștințelor se desfășoară pe durata a cel mult 3 ore.

Proiectul/lucrarea de specialitate trebuie să fie realizat/realizată individual de către candidat, să rezolve problemele solicitate intr-un volum de maximum 8-10 pagini tehnoredactate pe calculator cu fonturi de 14 și trebuie să fie depus/depusă la înscriere.

Pentru a fi declarati admisi, candidatii trebuie sa obțină în cadrul concursului media finală cel putin 7,00, iar la fiecare probă minimum nota 6,00. Media finală a fiecărui candidat se calculează cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obținute la probele de evaluare.

Dosarul de inscriere se depune la secretariatul comisiei de concurs, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data susținerii concursului , respectiv până la data de 20.05.2019, ora 15,00.

Rezultatul studierii dosarelor se afișează la sediul unității și pe pagina de internet a unitatii www.spitaltgsecuiesc.ro  în termen de 24 de ore de la ultima zi de depunere a dosarelor .

Candidații al căror dosar de inscriere a fost respins, pot depune contestație în cel mult 24 de ore de la data comunicării rezultatului verificării. Contestația se soluționează de către comisia de soluționare a contestațiilor, in termen de 24 de ore de la data depunerii.

Concursul se va desfasura la sediul Spitalului Municipal Tg.Secuiesc , Str.Fabricii , Nr.2/a , Jud.Covasna .

Informații suplimentare , temele pentru proiect/lucrarea de specialitate și bibliografia pentru concurs se pot obține de la sediul unitatii ,:0267361469 și pe site-ul unitatii, www.spitaltgsecuiesc.ro

Metodologia de concurs se va afișa cu 48 de ore înainte de inceperea concursului, la sediul Spitalului și pe site-ul unitatii.


BIBLIOGRAFIE PENTRU POSTUL DE DIRECTOR MEDICAL

 • Legea nr.95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare ;
 • Legea nr.17 8/201 0 a parteneriatului public-privat;
 • Ordinul Ministrului Sanatatii nr.916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare;
 • Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 698/2001 pentru aprobarea unor Metodologii privind angajarea, transferarea si detasarea medicilor, farmacistilor, biologilor, biochimistilor si chimistilor, precum si a altui personal de specialitate cu studii superioare din unitatile sanitare publice, modificat cu Ordinul Ministrului Sanatatii nr .37 8 / 2002;
 • Legea nr.346/2002, privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale *) cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 46/2003, nprivind drepturile pacientului
 • Ordin nr.921/2006 pentru stabilirea atributii comitetului director din cadrul spitalului public
 • Ordin nr.1209/2006  pentru aprobarea componenței  și a atribuțiilor consiliului etic ce funcționează  în cadrul spitalelor publice
 • O.M.S nr. 219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatile medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru  baza nationala de date privind deșeurile rezultate din activitatile medicale
 • Legea .53/2003 Codul Muncii, cu modificările si completarile ulterioare.

TEME PROIECT CONCURS DIRECTOR MEDICAL

 1. Strategia managementului in activitatea de investitii
 2. Imbunatatirea structurii si organizarii spitalului
 3. Evaluarea spitalului din punct de vedere al calitatii
 4. Evaluarea si imbunatatirea performantei serviciilor de sanatate furnizate de spital
 5. Activitatea de cercetare a spitalului – oportunitati de afirmare
 6. Cresterea calitatii actului medical intr-un spital clinic de urgenta regional
 7. Dervoltarea si modernizarea spitalului prin extinderea infrastructurii si a platformei tehnice
 8. Evaluarea spitalului pe baza indicatorilor de performanta de utilizare a serviciilor
 9. Implementarea protocoalelor de practica medicala in spital