Concurs pentru ocuparea postului de economist – UPDATE 2 – REZULTAT

UPDATE 2

Rezultat:

Marti Maria 7.46 Admis
Palko Viola 7.35 Respins
Fejer Aron 7.25 Respins
Boricean Gabriella — Respins

Spitalul Municipal Tg.Secuiesc , ORGANIZEAZĂ în data de 02.10.2018, orele 10, în conformitate cu prevederile HG.286/2011 și HG 1027/2014, CONCURS ÎN VEDEREA OCUPĂRII URMĂTORULUI POST:

 • 1 post de ECONOMIST I (pe perioadă determinată)

CONDIȚII GENERALE

 1. îndeplinește condițiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei în România
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale (minimum 18 ani împliniți)
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de medicul de specialitate medicina muncii;
 6. îndeplinește condițiile de studii prevăzute de lege pentru postul vacant și îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea postului vacant;
 7. nu a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care ar face-o incompatibilă postului pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea”

CONDIȚII SPECIFICE

 • Să îndeplinească condițiile de studii și vechime în specialitate, prevăzute de Ordinul MS nr.1470/2011
 • Să aibă studii superioare de specialitate economică
 • Să fie licențiate în științe economice
 • Să aibă vechimea în specialitatea studiilor economice de minim 3 ani

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, Tg. Secuiesc, str. Fabricii, Nr.2/a, până în data de 24.09.2018 în intervalele orare: 8:00-14:00.

In data de 25.09.2018 se va afișa cu ,,admis” sau ,,respins” rezultatul selecției dosarelor de înscriere, pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatului selectării dosarelor de înscriere, candidații respinși au dreptul să depună contestație. Rezultatul la eventualele contestații se va comunica în termen de 24 de ore de la expirarea termenului pentru depunerea contestațiilor.

Tematica de concurs/examen este publicată pe site-ul Spitalului Municipal Tg.Secuiesc www.spitaltgsecuiesc.ro și sunt afișate la sediul spitalului.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

02.10. 2018, ora 10.00: proba scrisă;

02.10.2018, ora 14.00: proba interviu

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS al Spitalului Municipal Tg.Secuiesc telefon 0267/361469 , interior 105.

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA pentru concursul privind ocuparea postului de economist disponibil pe perioada determinata la Serviciul contabilitate

TEMATICA

1. Norme metodologice privind organizarea contabilității instituțiilor publice, planul de conturi și instrucțiunile de aplicare ;
2. Principii și reguli bugetare;
3. Atribuții și competențe privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice ;
4. Conținutul, modul de întocmire şi utilizare a registrelor și formularelor privind activitatea financiară și contabilă ;
5. Obiectul si conținutul controlului financiar preventiv;
6. Norme generale privind documentele justificative şi financiar contabile;
7. Formele de înregistrare în contabilitate;
8. Execuția bugetară în instituțiile publice;
9. Principii şi reguli privind inventarierea elementelor de activ şi pasiv .

BIBLIOGRAFIE

1. OMFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice şi instrucțiuni de aplicare a acestuia , actualizat cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice actualizata cu modificările şi completările ulterioare;
3. O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea şi plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum şi organizarea, evidența şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, actualizat cu modificările şi completările ulterioare;
4. O.G. nr. 119/1999, privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
5. O.M.F.P. nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
6. OMFP nr. 2861/09.10.2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.
7. LEGE Nr. 82/ 1991. Legea contabilității. Republicată, actualizată.


Pentru concursul din data de 02.10.2018,organizat in vederea ocuparii postului temporar vacant de economist ,s-au depus 4 dosare,dupa cum urmeaza:

1 Boricean Gabriella economist
2 Palko Viola economist
3 Fejer Aron economist
4 Marti Maria economist

In urma verificarii dosarelor,comisia de examinare a decis,ca toate sunt complete si admise pentru concurs.