Concurs pentru ocuparea postului de îngrijitor și infirmier

Spitalul Municipal Tg.Secuiesc

organizează in data de 29.05.2018, ora 10 în conformitate cu prevederile HG.286/2011şi HG 1027/2014

CONCURS ÎN VEDEREA OCUPĂRII URMATOARELOR POSTURI :

 • INGRIJITOR CURAŢENIE – 2 posturi (pe perioadă nedeterminată) –
 • INFIRMIERĂ DEBUTANTĂ – 1 post (pe perioadă nedeterminată)
 • INFIRMIERĂ – 1 post (pe perioadă nedeterminată)

CONDITII GENERALE

 1. indeplineşte condiţiile prevăzute de lege in vederea exercitării profesiei in România
 2. cunoaşte limba română , scris şi vorbit
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale (minimum 18 ani impliniţi)
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de săndtate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de medicul de specialitate medicina muncii;
 6. indeplineşte conditiile de studii prevăzute de lege pentru postul vacant şi indeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea postului vacant;
 7. nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infractiuni contra umanităţii, contra autorităţii, de serviciu sau in legătură cu serviciul, care ar face-o incompatibilă postului pentru care candidează, cu excepţia situaţiei in care a intervenit reabilitarea”

CONDITII SPECIFICE

Pentru posturile de ingrijitor curăţenie

 • şcoală generală
 • nu se solicită vechime

Pentru posturile de infirmieră debutant (G):

 • şcoala generală
 • nu se solicită vechime

Pentru posturile de infirmieră (G):

 • şcoală generală
 • curs de infirmier
 • 6 luni vechime în activitate

Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde:

 1. cerere de înscriere adresată conducătorului instituţiei publice
 2. copia actului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări inclusiv diploma de bacalaureat;
 4. copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea in muncă
 5. cazierul judiciar
 6. adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 lunianterior delurării concursului
 7. curriculum vitae,
 8. chitanta taxa concurs de 50 lei:

Înscrierile la concurs se fac la sediul unităţii, Tg.Secuiesc, Str.Fabricii ,Nr.2/a, până în data de 22.05.2018 în intervalele orare: 8:00-14:00.

In data de 23.05.2018 se va afişa cu ,,admis” sau ,,respins” rezultatul selecţiei dosarelor de inscriere, pe baza indeplinirii condiţiilor de participare la concurs, în termen de24 de ore de la afişarea rezultatului selectării dosarelor de inscriere, candidaţii respinşi au dreptul să depună contestaţie. Rezultatul la eventualele contestaţii se va comunica in termen de 24 de ore de la expirarea termenului pentru depunerea contestaţiilor.

Tematica de concurs/examen este publicată pe site-ul Spitalului Municipal Tg.Secuiesc www.spitaltgsecuiesc.ro şi sunt afişate la sediul spitalului.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

29.05. 2018, ora 10.00: proba scrisă;

29.05. 2018, ora 14.00: proba interviu

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul RUNOS al Spitalului Municipal Tg.Secuiesc telefon 0267/361469 , interior 105.

MANAGER

Ec. CANEA-KOCSIS ANDRAS

TEMATICA CONCURS INFIRMIERE SI INGRIJITOARE

 1. Fisa de atributii a infirmierei / ingrijitoarei;
 2. Decontaminarea mediului de spital;
  a. Norme tehnice privind curatarea- dezinfectia in unitatile sanitare;
  – Definirea urmatorilor termeni : curatarea, dezinfectia, sterilizarea, produse bioacide, substante active, produs detergent-dezinfectant, antiseptic, dezinfectie de nivel inalt, mediu si scazut, sterilizare chimica;
  – Exigente de curatare – dezinfectie in spital, tinandu-se cont de organizarea spatial- functional in modelul general de zonare, dupa cum urmeaza:
  – zona curata cu cerinte severe privind igiena si asepsia
  – zona murdara
  – zona intermediara

b. Reguli generale in aplicarea programului de curatare;
– Curatarea – dezinfectia curenta
– Curatarea – dezinfectia ciclica
– Reguli generale de practica a dezinfectiei si a dezinfectantelor
– Criterii de utilizare si pastrare corecta a produselor dezinfectante
– Obligatiile personalului efector

 1. Gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale;
  – Obiective si domenii de aplicare
  – Clasificarea pe categorii a deseurilor rezultate din activitatile medicale
  – Ambalarea deseurilor – recipiente pe categorii de coduri de culoare
  – Depozitarea temporara
  – Transportul deseurilor rezultate din activitatile medicale din incinta spitalului
 2. Norme tehnice privind serviciile de spalatorie pentru unitatile medicale cu adaptare la model de lucru in S.J.U. Neamt (Servicii de spalatorie externalizate);
  – Obiective si domenii de aplicare
  – Definitii
  – Colectarea de la sursa si ambalarea lenjeriei
  – Transportul si ambalarea lenjeriei murdare
  – Sortarea lenjeriei
  – Depozitarea si transportul lenjeriei curate
 3. Modalitati de prevenire si control al riscului pentru accidente cu expunere la sange(AEES) si a altor tipuri de expunere profesionala
  a. Precautiuni Universale (PU)
  – Conceptul de PU
  – Scopul aplicarii
  – Reguli de baza in aplicarea PU
  – Utilizarea echipamentului adecvat
  – Categorii de bariere utilizate pentru aplicarea PU
  – Igiena mainilor – indicatii privind procedurile recomandate in functie de nivelul de risc al manoperelor de ingrijire
  – Metode de prevenire a AES si a altor tipuri de expunere profesionala
  b. Precautiuni de izolare
 4. Igiena si confortul pacientului ;
  a. – Schimbarea lenjeriei de pat:
  – fara pacient
  – cu pacient in pat
  b. – Schimbarea lenjeriei de corp a pacientului imobilizat
  c. – Toaleta pacientului imobilizat
  d. – Deparazitarea
  e. – Manipularea pacientului decedat in spital
 5. BIBLIOGRAFIE:
  1 Fisa de atributii pentru infirmiera/ingrijitoare
  2. Ordinul MS nr.261/2007
  3. Ordinul MS nr. 914/2006
  4. Ordinul MS nr. 219/2002
  5. Ordinul MS nr.1025/2000
  6. Ordinul MS nr.916/2006
  7. Proceduri de Nursing – de Ecaterina Gulie