Concurs pentru ocuparea postului de medic specialist endocrinologie – UPDATE 1

Pentru concursul din data de 19.07.2019, organizat în vederea ocupării  postului  vacant de medic specialist în specialitatea endocrinologie, s-a depus un dosar:

1 Dr.Pályi Kiss Izabella Medic specialist endocrinologie

 În urma verificarii dosarului,comisia de examinare a decis, că este completă și admisă pentru concurs.


SPITALUL MUNICIPAL TÂRGU-SECUIESC SCOATE LA CONCURS

în conformitate cu prevederile Ordinului MSF nr.896/215,cu modificările  și completările ulterioare următoarele posturi cu normă întreagă:

1 post  medic   specialist  specialitatea  endocrinologie  la   Ambulatoriu de Specialitate

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
-cererea în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
-copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,medici dentiști, farmaciști, și respectiv  adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști
-copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
-dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 447 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 531 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 618 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;
-acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
-cazierul judiciar;
-certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
-chitanță de plată a taxei de concurs.

Taxa de concurs este de 150 de lei şi se achită la sediul unităţii.

Tematica de concurs/examen este cea aprobată pentru examenul de medic specialist şi sunt publicate pe site-ul Spitalului Municipal Tg.Secuiesc  www.spitaltgsecuiesc.ro și sunt afișate la sediul spitalului.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității,  în termen de 15 zile de la apariția acestui anunți, respectiv până la data de 8 Iulie 2019  în intervalele orare: 8:00-14:00,  iar concursul se organizează în data de 19. iulie 2019, orele 9

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS al Spitalului Municipal Tg.Secuiesc telefon 0267/361469 , interior 105.


În conformitate cu prevederile Ord.M.S.F. 869 din 9 iulie 2015,cu modificările şi completările ulterioare,

            Concursul pentru ocuparea postului vacant de medic specialist, specialitatea endocrinologie  publicat în săptămânalul ,,Viața medicală” nr.21. din 24.05.2019 , se va desfășura în data de 19.07.2019 , orele 9  la sediul Spitalului Municipal  Tg.Secuiesc , Str.Fabricii , Nr.2/a ( în sala de sedință).

  • 1 post de medic specialist  specialitatea endocrinologie  la AMBULATORIU DE SPECIALITATE

Consursul va constă din următoarele probe:

  • Proba scrisă (obligatorie);
  • Proba clinică sau practică (în funcţie de particularităţiile postului publicat la concurs);

Tematica și bibliografia de concurs/examen este cea aprobată pentru examenul de medic specialist și sunt publicate pe site-ul Spitalului Municipal Tg.Secuiesc  www.spitaltgsecuiesc.ro și sunt afișate la sediul spitalului.

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS al Spitalului Municipal Tg.Secuiesc telefon 0267/361469 , interior 105.