Concurs pentru ocuparea postului de registrator medical – ACTUALIZAT

Rezultate Selectie Dosare

la concursul pentru ocuparea postului de registrator medical

in cadrul Spitalului Municipal Targu Secuiesc

Comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. Crt. Numele, Prenumele candidatului Rezultatul
1. MÁTÉ LIVIA ADMIS
2. KERESZTES SZIDONIA-RAMONA ADMIS
3. LUKÁCS ÁGNES ADMIS
4. VERES IZABELLA ADMIS
5. ÁBRAHÁM RÉKA ADMIS

Afişat astăzi, 15.05.2018 la sediul Spitalului Municipal Targu Secuiesc


Spitalul Municipal Tg.Secuiesc organizează in data de 24.05.2018, ora 10, în conformitute cu prevederile HG nr.286/2011
CONCURS ÎN VEDEREA OCUPĂRII URMATOARELOR POSTURI :

REGISTRATOR MEDICAL – 1 post (pe perioadă nedeterminată) la Ambulatoriu de Speialitate

CONDITII GENERALE
a) indeplineşte condiţiile prevăzute de lege in vederea exercitării profesiei in România
b) are vârsta de minimum 18 ani impliniţi;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de medicul de specialitate medicina muncii;
e) indeplineşte conditiile de studii prevăzute de lege pentru postul vacant;
f) indeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea postului vacant;
g) nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra autorităţii, de serviciu sau in legătură cu serviciul, care ar face-o incompatibilă postului pentru care candidează, cu excepţia situaţiei in care a intervenit reabilitarea”
CONDITII SPECIFICE
– absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat;
– cunoştinţe operare calculator
– abilităţi de comunicare;
Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde:
a) copia actului de identitate;
b) formularul de înscriere;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări inclusiv diplomă de bacalaureat;
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea in muncă
e) raport per salariat din Revisal
f) cazierul judiciar
g) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
h) curriculum vitae,
i) chitanta taxa concurs de 50 lei
Dosarele se depun la sediul spitalului din str, Fabricii nr.2/a, la Serviciul R.U.N.O.S, până in data de 14.05.2018 ora 11.
In data de 15.05.2018 se va afişa cu ,,admis” sau ,,respins” rezultatul selecţiei dosarelor de inscriere, pe baza indeplinirii condiţiilor de participare la concurs, în termen de24 de ore de la afişarea rezultatului selectării dosarelor de inscriere, candidaţii respinşi au dreptul să depună contestaţie. Rezultatul la eventualele contestaţii se va comunica in termen de 24 de ore de la expirarea termenului pentru depunerea contestaţiilor.
Concursul va consta dintr-o probă scrisă şi o proba practică / interviu, probe care vor fi notate de la 1 la 10 de către fiecare membru al comisiei. Nota finală se calculează ca medie aritmetică a notelor obţinute la probele de concurs. Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină la fiecare probă cel puţin un punctaj de 7. Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea interviului. Pe baza notelor obţinute, comisia de examinare va stabili ordinea candidaţilor reuşiţi la concurs. Eventualele contestaţii se pot depune la secretariatul spitalului, in termen de maxim 48 de ore de la data afişării rezultatelor pentru fiecare probă.

Bibliografia precum şi alte informaţii suplimentare se obţin pe www.spitaltgsecuiesc.ro şi la tel. 0267 361 469.

TEMATICA DE CONCURS
PENTRU POSTUL DE REGISTRATOR MEDICAL-AMBULATORIU

 1. Cunostinte de calculator , utilizareWord, Excel, Windows 7, Windows 10, Adobe Reader.
 2. Drepturile pacientului,
 3. Persoanele asigurate; Drepturile și obligațiile asiguraților,
 4. Servicii medicale suportate din Fondul national unic de asigurări de sănătate
 5. Servicii medicale care nu sunt suportate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate.
 6. Înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi;
 7. Cardul European si Cardul national de asigurari de sanatate
 8. Precauțiunile universale din Anexa nr. IV la OMS nr.916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și control a infecțiilor nosocomiale în unitățile sanitare.

BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE
REGISTRATOR MEDICAL AMBULATORIU DE SPECIALITATE

 1. Manuale de specialitate pentru operare pe calculator si lucru in Word, Excel, Windows 7, Windows 10, Adobe Reader – Manuale de utilizare
 2. Legea nr. 95/2006 privind reforma in sanatate cu modificarile si completarile ulterioare: Titlul VIII, Cap. II. Persoane asigurate; Ordin CNAS nr. 581/2014.
 3. Legea nr. 95/2006 privind reforma in sanatate cu modificarile si completarile ulterioare: Titlul IX si Ordinul nr. 559/ 2006.
 4. Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
 5. Ordinul 1782/576 /2006 modificarile ulterioare privind inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi.
 6. Legea nr. 46/2003 drepturile pacientului.

RESPONSABILITĂŢI
REGISTRATOR MEDICAL- AMBULATORIU DE SPECIALITATE :

 • Intampina pacientii care sosesc in ambulatoriul de specialitate si le ofera informatiile solicitate
 • Verifica datele pacientilor si ii indruma catre cabinetul medical unde va avea loc consultatia/investigatia;
 • Preia apelurile telefonice;
 • Programeaza sau reprogrameaza pacientii la diferite consultatii/investigatii;
 • Incaseaza contravaloarea serviciilor medicale;
 • Gestioneaza documentele pacientilor (fise medicale, fise de solicitare, dosare medicale, etc);
 • Elibereaza rezultatele analizelor;
 • Preia si distribuie corespondenta;