Concurs pentru ocuparea posturilor de asistent Comp. Neonatologie, Cab. Cardiologie, Secția de Medicină Internă, Dispensar TBC – UPDATE 1

Spitalul Municipal Tg.Secuiesc, în data de 04.10.2018 organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

– 1 post de asistent la comp. Neonatologie

– 1 post de asistent la cabinet Cardiologie

– 1 posr de asistent la seția Medicină Internă

– 1 post de asistent la Dispensarul TBC

Condițiile necesare ocupării posturilor vacante scoase la concurs, conform art.3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin H.G.nr.286/2011 cu modificările și completările ulterioare:

– cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

– cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

– vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

– capacitate deplină de exerciţiu;

– stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

– îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

– (candidatul/candidata) nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea posturilor vacante scoase la concurs:

– studii de specialitate

– diplomă de şcoală sanitară postliceală / diplomă de studii postliceale prin echivalare conf. H.G. nr.797/1997 sau diplomă de licenţă în specialitate;

– certificat de membru OAMGMAMR – avizat şi valabil la data concursului. Certificatul va fi însoţit de avizul anual (pentru persoanele care exercită profesia de asistent medical generalist) sau de adeverinţa pentru participare la concurs, eliberată de OAMGMAMR (în cazul persoanelor care nu exercită profesia de asistent medical generalist) ;

Dosarul de concurs va cuprinde :

 1. CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS adresată conducătorului instituţiei
 2. COPIA ACTULUI DE IDENTITATE sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii.
 3. COPIA ACTULUI DE STARE CIVILĂ, dacă e cazul.
 4. COPIILE DOCUMENTELOR CARE SĂ ATESTE NIVELUL STUDIILOR şi ale altor acte care atestă efectuarea calificării solicitate şi COPIILE DOCUMENTELOR CARE ATESTĂ ÎNDEPLINIREA CONDIŢIILOR SPECIFICE ALE POSTULUI, SOLICITATE DE INSTITUŢIE, după caz.(certificat de membru OAMGMAMR – avizat şi valabil la data concursului. Certificatul va fi însoţit de avizul anual (pentru persoanele care exercită profesia de asistent medical generalist) sau de adeverinţa pentru participare la concurs, eliberată de OAMGMAMR (în cazul persoanelor care nu exercită profesia de asistent medical generalist)
 5. CARNETUL DE MUNCĂ, sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă şi în meserie (până la data de 31.12.2010) în copie.
 6. EXTRAS din aplicaţia REVISAL, adeverinţele care atestă vechimea în muncă şi în meserie (de la data de 01.01.2011 până în prezent) în copie; contracte individuale de muncă şi acte adiţionale în copie, după caz.
 7. CAZIERUL JUDICIAR – în original
 8. ADEVERINŢĂ MEDICALĂ – în original (ştampilată de unitatea emitentă) care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.
 9. CURRICULUM VITAE.
 10. CHITANȚA TAXA DE CONCURS de 100 lei.

Actele prevăzute la punctele 2, 3, 4, 5 şi 6 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Dosarele pentru înscrierea la concurs se vor depune la biroul RUNOS al spitalului în perioada 11.09.2018 – 25.09.2018.

Concursul constă în următoarele etape:

– selecţia dosarelor de înscriere la concurs

– proba scrisă

– interviu

Se pot prezenta la următoarea etapă/probă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa/proba precedentă. Ocuparea posturilor se va face în ordinea descrescătoare a punctajelor finale obţinute de candidaţii declaraţi admişi la finalul concursului.

Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Spitalului Municipal Tg.Secuiesc astfel :

– proba scrisă în data de 04.10.2018 ora 10,00

– interviu în data de 04.10.2018 ,ora 1,4,00

Informații suplimentare , tematica și bibliografia pentru concurs se pot obține de la sediul unității, tel. 0267361469 și pe site-ul unității, www.spitaltgsecuiesc.ro.

TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE

PEDIATRIE ŞI PUERICULTURĂ (1)

 1. Asigurarea nevoilor de nutriție și metabolism ale copilului
 2. Vaccinările în cursul copilăriei
 3. Urgențe în pediatrie;

TEHNICI DE EVALUARE ȘI ÎNGRIJIRI ACORDATE DE ASISTENȚII MEDICALI (2)

 1. Puncțiile – generalități
 2. Recoltarea produselor biologice si patologice
 3. Sondaje, spălaturi, clisme
 4. Administrarea medicamentelor
 5. Determinarea grupelor sanguine
 6. Transfuzia de sânge
 7. Pregătirea preoperatorie
 8. Supravegherea postoperatorie si îngrijirile acordate pacienților operați
 9. Pregătirea pacientului pentru explorări radiologice
 10. Pregătirea pacientului pentru explorări endoscopice

URGENTE MEDICO-CHIRURGICALE (3)

 1. Insuficiența respiratorie acută: cauze; simptomatologie; conduita de urgență;
 2. Criza de astm bronșic: factori determinanți și predispozanți; simptomatologie; conduita de urgență;
 3. Hemoptizia: cauze; simptomatologie; conduita de urgență;
 4. Bronhopneumopatia obstructivă cronică acutizată (BPOC acutizată): simptome; măsuri de urgență;
 5. Edemul pulmonar acut (EPA): Factori etiologici principali; manifestări clinice; conduita de urgență; Tratamentul E.P.A. în funcție de etiologie: cardiogen cu T.A. normala sau ușor crescută, Tratamentul E.P.A. lezional (necardiogen)
 6. Infarctul miocardic acut (I.M.A.); semne clinice; conduita de urgenta; îngrijirea în unitățile spitalicești.
 7. Encefalopatia hipertensivă acută: tablou clinic; conduita de urgență;
 8. Angorul pectoral: cauze; simptome; atitudinea de urgență; tratamentul de durată.
 9. Colica biliară: cauze; simptomatologie; conduita de urgență;
 10. Hemoragiiie digestive superioare (H.D.S.) cauze; evaluarea cantității de sânge pierdut; simptomatologie; conduita de urgență
 11. Insuficiența renală acută – cauze; simptomatologie; conduita de urgență; conduita în spital; hemodializa (rinichiul artificial), dializa peritoneală, trecerea treptată la un regim dietetic.
 12. Colica renală nefritică; cauze; simptomatologie; conduita de urgență; conduita în spital
 13. Retenția acută de urină: cauze – obstacole mecanice; simptomatologie; conduita de urgență
 14. Stările comatoase: etiologia comelor; clasificarea in 4 grade, diagnosticul diferențial; măsurile de urgență. Coma de origine cerebrală; Coma vasculo-cerebrala provocata de accidente vasculare cerebrale (A.V.C.), Come de origine extracerebrală, Coma diabetică; coma hipoglicemică,
 15. Accidente vasculare cerebrale (A.V.C.) Cauze; simptomatologie; ischemia cerebrala; hemoragia cerebrală; hemoragia subarahnoidiană, Conduita de urgență; conduita în spital.
 16. Corpi străini auriculari: simptome, măsuri de urgență
 17. Corpi străini nazali: simptome, măsuri de urgență
 18. Hemoragia nazală: cauze, tablou clinic în epistaxisul benign, atitudinea de urgență
 19. Corpi străini oculari: corpi străini conjunctivali și corneeni; simptomatologie și atitudine de urgență
 20. Șocul anafilactic: tablou clinic, conduita de urgență
 21. Arsurile termice: îngrijirile acordate bolnavilor arși
 22. Insolația propriu-zisă, primul ajutor
 23. Înecul (submersia) ; înecul propriu-zis prin aspirație de lichid (înecatul albastru), înecul fără aspirație de lichid (hidrocutare = înecatul alb), înecul prin traumatisme, primul ajutor la înecați;

BOLI INFECTIOASE SI EPIDEMIOLOGICE (4)

 1. Practica îngrijirii bolnavilor infecțioși;
 2. Profilaxia bolilor infecțioase: generalități, Masuri antiepidemice in focar: a) masuri îndreptate împotriva izvorului de infecție b) masuri pentru întreruperea cailor de transmitere c) masuri pentru creșterea rezistentei organismului d) masuri adresate factorilor epidemiologici secundari
 3. Scarlatina, angina streptococica;
 4. Rujeola;
 5. Rubeola;
 6. Varicela, herpes zoster, herpes simplex
 7. Tusea convulsiva;
 8. Parotidita epidemica;
 9. . Gripa, viroze respiratorii;
 10. Difteria;
 11. Meningitele;
 12. Encefalitele;
 13. Pneumoniile;
 14. Tuberculoza;
 15. Toxiinfecțiile alimentare si alte diarei infecțioase;
 16. Hepatitele acute virale;
 17. Infecții statilococice-septicemii;
 18. SIDA

TRAUMATISMELE PĂRŢILOR MOI ŞI ALE OASELOR (5)

 1. Contuzia;
 2. Entorsele;
 3. Luxațiile;
 4. Fracturile;

CHIRURGIE (5)

 1. Dezinfecție, asepsia și antisepsia
 2. Intervenții chirurgicale elementare
 3. Hemoragia și hemostaza
 4. Transfuzia de sânge .
 5. Plăgile, pansamentele, bandajele
 6. Șocul
 7. Primul ajutor în urgente medico – chirurgicale. Resurcitarea cardio -respiratorie
 8. Conduita și tratament în abdomenul acut

MEDICINĂ INTERNĂ (6)

 1. Hipertensiunea arteriala
 2. Hipotensiunea arteriala
 3. Sincopa si leșinul
 4. Moartea subită
 5. Bolile aparatului digestiv
 6. Bolile ficatului
 7. Bolile căilor biliare
 8. Bolile pancreasului
 9. Bolile de nutriție

DREPTURILE PACIENTULUI (7)

GESTIONAREA DEŞEURILOR REZULTATE DIN ACTIVITĂŢI MEDICALE; DEZINFECȚIE, STERILIZARE (8, 9)

NORMELE DE SUPRAVEGHERE, PREVENIRE ŞI LIMITARE A INFECŢIILOR ASOCIATE ASISTENŢEI MEDICALE ÎN UNITĂŢILE SANITARE (10)

 

BIBLIOGRAFIE

 1. Puericultura şi pediatrie – C. Marcean, Mihăilescu – ed. A 2-a 2013, Ed. Medicală București
 2. Tehnici de evaluare și îngrijiri acordate de asistenții medicali – Ghid de nursing Vol 2 – Lucreția Titircă – 2008, Ed Viața Medicală Românească
 3. Urgențele Medico Chirurgicale Sinteze – L. Titircă – ed. A 3-a, 2017, Ed. Medicală, București
 4. Boli infecțioase și epidemiologie – C. Bocârnea – 1999, Ed. Info-team, București
 5. Chirurgie – S. Daschievici, M. Mihăilescu – 2007, Ed. Medicală, București
 6. Medicină Internă pentru cadre medii – C. Borundel – ed a 4-a, 2009, Ed. ALL, București
 7. Ordinul MS nr. 1410/12.12.2016 privind aplicarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1009/15 decembrie 2016
 8. Ordinul MS nr. 1226 / 03 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 855 din 18 decembrie 2012;
 9. Ordinul MS nr. 961 / 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 681 din 2 septembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. Ordinul MS nr. 1101/30.09.2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare

Pentru concursul din data de 04.10.2018, organizat in vederea ocupării posturilor vacante de asistent medical generalist,s-au depus 11 dosare, după cum urmează

1 Majai Constanta Asistent medical
2 Fazakas Maria Magdolna Asistent medical
3 Nica Réka Asistent medical
4 Bokor Béla Asistent medical
5 Onofrei Katalin Asistent medical
6 Fulop Boglarka Asistent medical
7 Szotyori Melinda Asistent medical
8 Bokor Katalin Asistent medical
9 Molnar Réka Asistent medical
10 Dobra Levente Asistent medical
11 Farkas Barna Asistent medical

În urma verificării dosarelor,comisia de examinare a decis, ca toate sunt complete și admise pentru concurs.