Concurs pentru ocuparea posturilor de asistent medical, infirmieră, brancardier – UPDATE2

In urma concursul din data de 07.01.2020,organizat in vederea ocuparii posturilor vacante, s-au prezentat urmatorii candidati:

Nr.Ctr NUME ȘI PRENUME POSTUL PENTRU CARE CANDIDEAZĂ REZULTATUL
1 KELEMEN TÜNDE Asistent Medical la comp.Neonatologie Respins
2 VASS ANIKÓ Asistent Medical la comp.Neonatologie Admis
3 VAJDA BEÁTA Asistent Medical secția Medicina Interna Admis
4 FAZAKAS ÉVA Asistent Medical comp. Neurologie Admis
5 FÁBIÁN HUNOR Asistent Medical Amb.Spec.-cabinet Ortopedie-Traumatologie Respins
6 ÁBRAHÁM MELINDA Asistent Medical Amb.Spec.-cabinet Ortopedie-Traumatologie Admis
7 SEUCIUC TŰNDE Asistent Medical Amb.Spec.-cabinet Ortopedie-Traumatologie Admis
8 DOBRA LEVENTE Asistent Medical Amb.Spec.-cabinet Ortopedie-Traumatologie Respins
9 FAZAKAS ZSUZSA Asistent Medical Amb.Spec.-cabinet Ortopedie-Traumatologie Respins
10 VERESS IZABELLA Asistent Medical Amb.Spec.-cabinet Ortopedie-Traumatologie Respins
11 INCZE LEVENTE Brancardier Activități Comune Spital Respins
12 ZSIGMOND JÁNOS Brancardier Activități Comune Spital Admis
13 HANDRA JÁNOS Brancardier Activități Comune Spital Respins
14 LÁZÁR VINCE Brancardier Activități Comune Spital Admis
15 GOCZ FERENCZ Brancardier Activități Comune Spital Respins
16 CSUTAK ANDREA Infirmiera la secția Psihiatrie Admis

Pentru concursul din data de 07.01.2020, organizat in vederea ocuparii posturilor mai sus enumerate s-au depus 16  dosare, din care au fost admise toate, dupa cum  urmează :

Nr.Ctr NUME ȘI PRENUME POSTUL PENTRU CARE CANDIDEAZĂ
1 KELEMEN TÜNDE Asistent Medical la comp.Neonatologie
2 VASS ANIKÓ Asistent Medical la comp.Neonatologie
3 VAJDA BEÁTA Asistent Medical secția Medicina Interna
4 FAZAKAS ÉVA Asistent Medical comp. Neurologie
5 FÁBIÁN HUNOR Asistent Medical Amb.Spec.-cabinet Ortopedie-Traumatologie
6 ÁBRAHÁM MELINDA Asistent Medical Amb.Spec.-cabinet Ortopedie-Traumatologie
7 SEUCIUC TŰNDE Asistent Medical Amb.Spec.-cabinet Ortopedie-Traumatologie
8 DOBRA LEVENTE Asistent Medical Amb.Spec.-cabinet Ortopedie-Traumatologie
9 FAZAKAS ZSUZSA Asistent Medical Amb.Spec.-cabinet Ortopedie-Traumatologie
10 VERESS IZABELLA Asistent Medical Amb.Spec.-cabinet Ortopedie-Traumatologie
11 INCZE LEVENTE Brancardier Activități Comune Spital
12 ZSIGMOND JÁNOS Brancardier Activități Comune Spital
13 HANDRA JÁNOS Brancardier Activități Comune Spital
14 LÁZÁR VINCE Brancardier Activități Comune Spital
15 GOCZ FERENCZ Brancardier Activități Comune Spital
16 CSUTAK ANDREA Infirmiera la secția Psihiatrie

Spitalul Municipal Tg.Secuiesc , ORGANIZEAZĂ in data de 07.01.2020, orele 10, în conformitate cu prevederile HG.286/2011şi HG 1027/2014

 CONCURS ÎN VEDEREA OCUPĂRII URMATOARELOR POSTURI :

ASISTENT MEDICAL

 • 1 post ( pe perioadă nedeterminată) la comp.Neonatologie
 • 1 post ( pe perioadă determinată) la secția Medicina Interna
 • 1 post ( pe perioadă nedeterminată) la comp. Neurologie
 • 2 posturi ( pe perioadă nedeterminată) la Amb.Spec.-cabinet Ortopedie-Traumatologie

BRANCARDIER

 • 2 posturi ( pe perioadă nedeterminată) la secția Activități Comune Spital

INFIRMIERĂ

 • 1 post ( pe perioadă determinată) la secția Psihiatrie

 CONDITII GENERALE

a) indeplineşte condiţiile prevăzute de lege in vederea exercitării profesiei in România

b) cunoaşte limba română , scris şi vorbit

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale ( minimum 18 ani impliniţi)

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de medicul de spec. medicina muncii;

f) indeplineşte conditiile de studii şi e condiţiile specifice pentru ocuparea postului vacant;

g) nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infractiuni contra umanităţii, contra autorităţii, de serviciu sau in legătură cu serviciul, care ar face-o incompatibilă postului pentru care candidează, cu excepţia situaţiei in care a intervenit reabilitarea”

CONDITII SPECIFICE pentru posturile de asistent medical – studii de specialitate – diplomă de şcoală sanitară postliceală / diplomă de studii postliceale prin echivalare conf. H.G. nr.797/1997 sau diplomă de licenţă în specialitate; – certificat de membru OAMGMAMR – avizat şi valabil la data concursului. Certificatul va fi însoţit de avizul anual (pentru persoanele care exercită profesia de asistent medical generalist) sau de adeverinţa pentru participare la concurs, eliberată de OAMGMAMR (în cazul persoanelor care nu exercită profesia de asistent medical generalist)

CONDITII SPECIFICE pentru postul de infirmieră

 • şcoală generală
 • nu se solicită vechime

CONDITII SPECIFICE pentru postul de brancardier

 • şcoală generală
 • nu se solicită vechime

 Înscrierile la concurs se fac la sediul unităţii, Tg.Secuiesc, Str.Fabricii ,Nr.2/a, până în data de 23.12.2019 în intervalele orare: 8:00-14:00.

 In data de 24.12..2019 se va afişa cu ,,admis” sau ,,respins” rezultatul selecţiei dosarelor de inscriere, pe baza indeplinirii condiţiilor de participare la concurs, în termen de24 de ore de la afişarea rezultatului selectării dosarelor de inscriere, candidaţii respinşi au dreptul să depună contestaţie. Rezultatul la eventualele contestaţii se va comunica in termen de 24 de ore de la expirarea termenului pentru depunerea contestaţiilor.

 Tematica de concurs/examen este publicată pe site-ul Spitalului Municipal Tg.Secuiesc www.spitaltgsecuiesc.ro şi sunt afişate la sediul spitalului.

Dosarul de concurs va cuprinde :

 1. CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS adresată conducătorului instituţiei
 2. COPIA ACTULUI DE IDENTITATE sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii.
 3. COPIA ACTULUI DE STARE CIVILĂ, dacă e cazul.
 4. COPIILE DOCUMENTELOR CARE SĂ ATESTE NIVELUL STUDIILOR şi ale altor acte care atestă efectuarea calificării solicitate şi COPIILE DOCUMENTELOR CARE ATESTĂ ÎNDEPLINIREA CONDIŢIILOR SPECIFICE ALE POSTULUI, SOLICITATE DE INSTITUŢIE, după caz.(certificat de membru OAMGMAMR – avizat şi valabil la data concursului. Certificatul va fi însoţit de avizul anual (pentru persoanele care exercită profesia de asistent medical generalist) sau de adeverinţa pentru participare la concurs, eliberată de OAMGMAMR (în cazul persoanelor care nu exercită profesia de asistent medical generalist)
 5. CARNETUL DE MUNCĂ, sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă şi în meserie (până la data de 31.12.2010) în copie.
 6. EXTRAS din aplicaţia REVISAL, adeverinţele care atestă vechimea în muncă şi în meserie (de la data de 01.01.2011 până în prezent) în copie; contracte individuale de muncă şi acte adiţionale în copie, după caz.
 7. CAZIERUL JUDICIAR – în original
 8. ADEVERINŢĂ MEDICALĂ – în original (ştampilată de unitatea emitentă) care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.
 9. CURRICULUM VITAE.
 10. CHITANȚA TAXA DE CONCURS de 100 lei.

Actele prevăzute la punctele 2, 3, 4, 5 şi 6 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Concursul constă în următoarele etape:

 • selecţia dosarelor de înscriere la concurs
 • proba scrisă
 • interviu

Se pot prezenta la următoarea etapă/probă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa/proba precedentă. Ocuparea posturilor se va face în ordinea descrescătoare a punctajelor finale obţinute de candidaţii declaraţi admişi la finalul concursului.

Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Spitalului Municipal Tg.Secuiesc astfel :

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 07.01. 2020, ora 10.00: proba scrisă;
 •  07.01.2020, ora 12.00: proba practică

 Informații suplimentare , tematica și bibliografia pentru concurs se pot obține de la sediul unitatii ,:0267361469 și pe site-ul unitatii, www.spitaltgsecuiesc.ro

BIBLIOGRAFIE

 • Corneliu Borundel: Medicină internă pentru cadre medii-Editura All – 1995
 • S.Daschievici;M. Mihăilescu: Chirurgie – pentru cadre medii – Ed. Medicală, 1999
 • F.Chiru; G.Chiru; L.Morariu: Îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos; Ed.Cison, 2001
 • Mozes C. – Tehnica îngrijirii bolnavului (ediția a VI-a) Ed. Medicală, București, 2001
 • Lucreţia Titircă: Urgenţe medico-chirurgicale –Sinteze-Editura medicală, Bucureşti 2001
 • C. Bocârnea: Boli infecţioase si epidemiologie: Ed.Info-team, 1995
 • Lucreţia Titircă: Manual de îngrijiri speciale acordate pacienților de către asistenți medicali, Ed. Viața Medicală Românească, 2003
 • Ord. Ministerului Sănătății și Familiei nr. 984/1994
 • Codul de etică și deontologie profesională al asistentului medical – 2003
 • Legea nr. 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical și a profesiei de moașă, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali și Moașelor din România