Concurs pentru ocuparea posturilor de Îngrijitor curățenie, Infirmieră debutantă, Spălătoreasă – UPDATE 1

Spitalul Municipal Tg. Secuiesc , ORGANIZEAZĂ in data de 02.10.2018, orele 10, în conformitate cu prevederile HG.286/2011 şi HG 1027/2014 CONCURS ÎN VEDEREA OCUPĂRII URMĂTOARELOR POSTURI:

 • INGRIJITOR CURAŢENIE
  • 2 posturi (pe perioadă nedeterminată)
   • la AMBULATORIU DE SPEC.
   • la DISPENSAR TBC
 • INFIRMIERĂ DEBUTANTĂ
  • 1 post (pe perioadă nedeterminată)
   • la COMP. NEONATOLOGIE
 • SPĂLĂTOREASĂ
  • 1 post (pe perioadă nedeterminată )
   • la SPALATORIE

CONDITII GENERALE

 1. îndeplinește condițiile prevăzute de lege in vederea exercitării profesiei in România
 2. cunoaște limba română , scris și vorbit
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale (minimum 18 ani împliniți)
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de medicul de specialitate medicina muncii;
 6. îndeplinește condițiile de studii prevăzute de lege pentru postul vacant și îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea postului vacant;
 7. nu a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra autorității, de serviciu sau in legătură cu serviciul, care ar face-o incompatibilă postului pentru care candidează, cu excepția situației in care a intervenit reabilitarea”

CONDITII SPECIFICE

Pentru posturile de îngrijitor curățenie: școală generală, nu se solicită vechime);

Pentru posturile de infirmieră debutant (G): școala generală, nu se solicită vechime

Pentru posturile de spălătoreasă (G): școală generală, nu se solicită vechime

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, Tg. Secuiesc, str. Fabricii, Nr.2/a, până în data de 24.09.2018 în intervalele orare: 8:00-14:00.

În data de 25.09.2018 se va afișa cu ,,admis” sau ,,respins” rezultatul selecției dosarelor de înscriere, pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatului selectării dosarelor de înscriere, candidații respinși au dreptul să depună contestație. Rezultatul la eventualele contestații se va comunica in termen de 24 de ore de la expirarea termenului pentru depunerea contestațiilor.

Tematica de concurs/examen este publicată pe site-ul Spitalului Municipal Tg. Secuiesc www.spitaltgsecuiesc.ro și sunt afișate la sediul spitalului.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

02.10. 2018, ora 10.00: proba scrisă;

02.10.2018, ora 14.00: proba interviu

Dosarul de concurs va cuprinde :

 1. CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS adresată conducătorului instituției
 2. COPIA ACTULUI DE IDENTITATE sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii.
 3. COPIA ACTULUI DE STARE CIVILĂ, dacă e cazul.
 4. COPIA CERTIFICATULUI DE NAȘTERE
 5. COPIILE DOCUMENTELOR CARE SĂ ATESTE NIVELUL STUDIILOR și ale altor acte care atestă efectuarea calificării solicitate și COPIILE DOCUMENTELOR CARE ATESTĂ ÎNDEPLINIREA CONDIŢIILOR SPECIFICE ALE POSTULUI, SOLICITATE DE INSTITUŢIE, după caz.
 6. CARNETUL DE MUNCĂ, sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă și în meserie (până la data de 31.12.2010) în copie.
 7. EXTRAS din aplicația REVISAL, adeverințele care atestă vechimea în muncă și în meserie (de la data de 01.01.2011 până în prezent) în copie; contracte individuale de muncă și acte adiționale în copie, după caz.
 8. CAZIERUL JUDICIAR – în original
 9. ADEVERINŢĂ MEDICALĂ – în original (ștampilată de unitatea emitentă) care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate.
 10. CURRICULUM VITAE.
 11. CHITANȚA TAXA DE CONCURS de 50 lei.

Actele prevăzute la punctele 2, 3, 4, 5 și 6 vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Informații suplimentare , tematica și bibliografia pentru concurs se pot obține de la sediul unități, tel.: 0267361469 și pe site-ul unității, www.spitaltgsecuiesc.ro.

TEMATICA CONCURS INFIRMIERE SI INGRIJITOARE

 1. Fisa de atributii a infirmierei / ingrijitoarei;
 2. Decontaminarea mediului de spital;
  a. Norme tehnice privind curatarea- dezinfectia in unitatile sanitare;
  – Definirea urmatorilor termeni : curatarea, dezinfectia, sterilizarea, produse bioacide, substante active, produs detergent-dezinfectant, antiseptic, dezinfectie de nivel inalt, mediu si scazut, sterilizare chimica;
  – Exigente de curatare – dezinfectie in spital, tinandu-se cont de organizarea spatial- functional in modelul general de zonare, dupa cum urmeaza:
  – zona curata cu cerinte severe privind igiena si asepsia
  – zona murdara
  – zona intermediara
  b. Reguli generale in aplicarea programului de curatare;
  – Curatarea – dezinfectia curenta
  – Curatarea – dezinfectia ciclica
  – Reguli generale de practica a dezinfectiei si a dezinfectantelor
  – Criterii de utilizare si pastrare corecta a produselor dezinfectante
  – Obligatiile personalului efector
 3. Gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale;
  – Obiective si domenii de aplicare
  – Clasificarea pe categorii a deseurilor rezultate din activitatile medicale
  – Ambalarea deseurilor – recipiente pe categorii de coduri de culoare
  – Depozitarea temporara
  – Transportul deseurilor rezultate din activitatile medicale din incinta spitalului
 4. Norme tehnice privind serviciile de spalatorie pentru unitatile medicale cu adaptare la model de lucru in S.J.U. Neamt (Servicii de spalatorie externalizate);
  – Obiective si domenii de aplicare
  – Definitii
  – Colectarea de la sursa si ambalarea lenjeriei
  – Transportul si ambalarea lenjeriei murdare
  – Sortarea lenjeriei
  – Depozitarea si transportul lenjeriei curate
 5. Modalitati de prevenire si control al riscului pentru accidente cu expunere la sange(AEES) si a altor tipuri de expunere profesionala
  a. Precautiuni Universale (PU)
  – Conceptul de PU
  – Scopul aplicarii
  – Reguli de baza in aplicarea PU
  – Utilizarea echipamentului adecvat
  – Categorii de bariere utilizate pentru aplicarea PU
  – Igiena mainilor – indicatii privind procedurile recomandate in functie de nivelul de risc al manoperelor de ingrijire
  – Metode de prevenire a AES si a altor tipuri de expunere profesionala
  b. Precautiuni de izolare
 6. Igiena si confortul pacientului ;
  a. – Schimbarea lenjeriei de pat:
  – fara pacient
  – cu pacient in pat
  b. – Schimbarea lenjeriei de corp a pacientului imobilizat
  c. – Toaleta pacientului imobilizat
  d. – Deparazitarea
  e. – Manipularea pacientului decedat in spital

BIBLIOGRAFIE

1. Fișa de atribuții pentru infirmiera/îngrijitoare
2. Ordinul MS nr.261/2007
3. Ordinul MS nr. 914/2006
4. Ordinul MS nr. 219/2002
5. Ordinul MS nr.1025/2000
6. Ordinul MS nr.916/2006
7. Proceduri de Nursing – de Ecaterina Gulie


TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIE SPĂLĂTOREASĂ

TEMATICĂ

 1. Cantatrirea lenjeriei; procesul de spalare; stoarcerea, uscarea, calcarea lenjeriei; depozitarea si transportul lenjeriei curate.
 2. Responsabilitati ale personalului in cadrul serviciilor de spalatorie
 3. Norme tehnice privind curatenia si dezinfectia in unitatile sanitare
  • Curatenia – definitie, metode generale de efectuare a curateniei, reguli generale in utilizarea produselor folosite in activitatea de curatenie, reguli pentru depozitarea produselor si ustensilelor folosite la efectuarea curateniei si reguli de intretinere.
  • Dezinfectia – definitie, dezinfectia prin mijloace fizice, dezinfectia
   prin mijloace chimice – clasificarea dezinfectiei, metode de
   aplicare a dezinfectantelor in functie de suportul tratat.
 4. Conceptul de precautiuni universale si reguli de baza in aplicarea acestora, utilizarea echipamentului de protectie, tehnici de spalare a
  mainilor, prevenirea accidentelor si a altor tipuri de expunere profesionala, protocol de asigurare a ingrijirii de urgenta in caz de expunere accidentala la produse biologice.

BIBLIOGRAFIE:

 • Ordinul M.S. nr. 1025/ 2000 pentru aprobarea Normelor privind serviciile de spalatorie pentru unitatile sanitare
 • Ordinul M.S.nr.261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare.
 • Legea nr.132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice.
 • Notiunile fundamentale de igiena – Dr. Nicolae Poll,Dr. Ileana Adriana Serban Editura RAI Bucuresti.

UPDATE 1

Pentru concursul din data de 02.10.2018,organizat in vederea ocuparii posturilor vacante de Îngrijitor curățenie, Infirmieră debutantă, Spălătoreasă,s-au depus 10 dosare,dupa cum urmeaza

 

1 Baka Eniko Îngrijitor curățenie
2 Barthi Gabriella Îngrijitor curățenie
3 Timar Reka Îngrijitor curățenie
4 Hegyeli Izabella Îngrijitor curățenie
5 Kerekes Aranka Îngrijitor curățenie
6 Csiki Katalin Îngrijitor curățenie
7 Biszak Judit Îngrijitor curățenie
8 Abraham Reka Infirmieră debutantă
9 Sebestyen Ibolya Infirmieră debutantă
10 Toth Szidonia Spălătoreasă

In urma verificarii dosarelor,comisia de examinare a decis,ca toate sunt complete si admise pentru concurs.