Concurs pentru ocuparea posturilor de medic specialist psihiatru si anestezie terapie intensiva – UPDATE1

SPITALUL MUNICIPAL TÂRGU-SECUIESC SCOATE LA CONCURS

în conformitate cu prevederile Ordinului MSF nr.896/215,Ord.184/2018 cu modificările şi completările ulterioare următoarele posturi cu normă întreagă:

  1. 1 post medic specialist specialitatea anestezie terapie intenzivă la Compartiment A.T.I.
  2. 1 post medic specialist specialitatea psihiatrie la Secţia psihiatrie

———————————————————————————————————————————–

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
-cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
-copie xerox de pe diploma de licenţă şi certificatul de specialist sau primar pentru medici,medici dentişti,farmacişti, şi respectiv adeverinţă de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimişti sau chimişti
-copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
-dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 447 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 531 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 618 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
-acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
-cazierul judiciar;
-certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
-chitanţă de plată a taxei de concurs.

Taxa de concurs este de 150 de lei şi se achită la sediul unităţii.

Tematica de concurs/examen este cea aprobată pentru examenul de medic specialist şi sunt publicate pe site-ul Spitalului Municipal Tg.Secuiesc www.spitaltgsecuiesc.ro şi sunt afişate la sediul spitalului.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unităţii, în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia acestui anunţi,( 04.12.2018) în intervalele orare: 8:00-14:00, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 30 şi 90 de zile de la publicarea în “Viaţa Medicală”.( publicat in revista VM din data de 16.11.2018)

Data susţinerii concursului :

18.12.2018 – A.T.I.

19.11.2018 – Psihiatrie

– proba scrisă orele 9

– proba practică orele 14

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul RUNOS al Spitalului Municipal Tg.Secuiesc telefon 0267/361469 , interior 105.

Manager,

Ec. CANEA-KOCSIS ANDRAS


UPDATE 1

Pentru concursul din data de 18.12.2018,organizat in vederea ocuparii postului vacant de medic specialist în
specialitatea ATI,s-a depus un dosar,

  1. Dr.Pall Zsuzsa – Medic specialist ATI

In urma verificarii dosarului, comisia de examinare a decis, că este completă si admisă pentru concurs.

 

Pentru concursul din data de 19.12.2018,organizat in vederea ocuparii postului vacant de medic specialist în
specialitatea psihiatrie,s-a depus un dosar,

  1. Dr.Dimeny Edina – Medic specialist psihiatrie

In urma verificarii dosarului, comisia de examinare a decis, că este completă si admisă pentru concurs.