Situații valide pentru intemare:

  • Internări pentru confirmarea unui diagnostic care nu poate fi stabilit în ambulator
  • Pacienți la care tratamentul nu poate fi efectuat în ambulator;
  • Intervenții chirurgicale care nu pot fi efectuate în ambulator;

1. CONDIŢII PENTRU INTERNARE ÎN SPITAL CU PRIVIRE LA PERSOANE ASIGURATE

Serviciile medicale spitaliceşti se acordă asiguraţilor pe baza recomandării de internare din partea medicului de familie sau  a medicului de specialitate din unităţi sanitare ambulatorii, aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate.

Excepţie fac urgenţele medicale, bolile cu potenţial endemo-epidemic care necesită izolare şi tratament, şi bolile psihice acutizate.

  • Bilet de internare de la medicul specialist din ambulator sau de la medicul de familie
  • Act de identitate și copie după actul de indentitate: Buletin/carte de identitate / certificat de naştere / paşaport
  • Card de sănătate sau adeverinţa de înlocuire a cardului de sănătate valabilă
  • Acte pentru dovedirea calității de asigurat: adeverință serviciu – pentru angajati; carnet de șomaj – pentru șomeri; cupon de pensie – pentru pensionari; adeverință elev sau student; adeverinta primar – pentru cei cu ajutor social.

Pentru acordarea/prelungirea concediului medical, în afară de cele de mai sus, pacienții trebuie să aducă obligatoriu şi următoarele :

  • Adeverinţă de la locul de muncă din care să reiasă numărul zilelor de concediu de boală primite în ultimele 12 luni
  • Xerocopia certificatelor medicale anterioare

2. INTERNARE DE URGENŢĂ

În cazul în care pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat, spitalul acordă serviciile medicale de urgenţă necesare, având obligaţia să evalueze situaţia medicală a pacientului şi să externeze pacientul dacă starea de sănătate a acestuia nu mai reprezintă o urgenţă medicală.

La solicitarea pacientului care nu are calitate de asigurat, se poate continua spitalizarea, după semnarea de către acesta a unui angajamet de plată, document prin care pacientul se angajează să suporte cheltuielile aferente serviciilor medicale primite pe perioada spitalizării.

INFORMAȚII PRIVIND EXTERNAREA PACIENȚILOR

Pacienții internați sunt tratați conform conduitei stabilită de medicul curant. Externarea pacientului este decizia medicului curant / șef de secție după caz. Externarea pacientului se comunică acestuia sau aparținătorilor, cu 24h înainte de data stabilită de medic.

Programul de externare este în intervalul orar 11:00– 14:00 de luni până vineri. Pe anumite secții se pot face externari inclusiv în ziua de sâmbată.

Aparținătorii care vin după pacient la externarea acestuia, sunt rugați să se prezinte la secție cu maxim 15 minute mai devreme de ora care a fost comunicată pentru externare. Infirmiera va insoți pacientul externat până la ușa secției sau intrarea spitalului după caz.