Concurs pentru ocuparea postului de director financiar contabil

ANUNT CONCURS DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

SPITALUL MUNICIPAL TG.SECUIESC

str. Fabricii, nr.2/a, Tg.Secuiesc, jud.Covasna, organizează CONCURS în conformitate cu Ordinul M.S. nr. 284/12.02.2007, cu modificările și completările ulterioare, în zilele de 26.06.2018 si 28.06.2018, ora 12,00, pentru ocuparea postului specific comitetului director, si anume:

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL

La concurs se pot înscrie candidații care îndeplinesc cumulativ criteriile generale și specifice.

CRITERII GENERALE:

– au domiciliul stabil in România
– nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității,contra

statului ori contra autorității,de serviciu sau în legătură cu serviciul,care împiedică înfăptuirea

justiției,de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție,care i-ar

face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea
–au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează,atestată pe baza

adeverinței medicale eliberate de medicul de families sau de unitățile sanitare abilitate
– nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor Legii nr.263/2010 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.

CRITERII SPECIFICE;

– sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată cu diplomă de licență sau echivalentă

în profil economic
– au cel puțin 2 ani vechime în specialitatea respectivă
– dețin certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum și de cunoaștere a reglementărilor europene în domeniu;

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina urmatoarele documente:

a) cererea de înscriere
b) copie de pe actul de identitate
c) copia legalizată de pe diploma de licență sau de absolvire, după caz
d) curriculum vitae
e) adeverință care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz
f) cazierul judiciar
g) declaratia pe proprie răspundere că nu a desfășurat activități de poliție politică, așa cum este definită prin lege
h) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare,eliberată cu cel mult 6 luni anterior delurării concursuluide către medicul de familieal candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate
i) copie de pe certificatul de atestare a cunoștintelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum și de cunoaștere a reglementărilor europene în domeniu
j) proiectul/lucrarea de specialitate

Concursul cuprinde urmatoarele probe de evaluare:

– test grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului – în data de 26.06.2018, ora 12,00
– susținerea proiectului/lucrării de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului – in data de 28.06.2018, ora 10,00
– interviul de selectie – in data de 28.06.2018, ora 12,00

Testul-grilă/lucrarea scrisă de verificare a cunoștințelor se desfășoară pe durata a cel mult 3 ore.

Proiectul/lucrarea de specialitate trebuie să fie realizat/realizată individual de către candidat, să rezolve problemele solicitate intr-un volum de maximum 8-10 pagini tehnoredactate pe calculator cu fonturi de 14 și trebuie să fie depus/depusă la înscriere.

Pentru a fi declarati admisi, candidatii trebuie sa obțină în cadrul concursului media finală cel putin 7,00, iar la fiecare probă minimum nota 6,00. Media finală a fiecărui candidat se calculează cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obținute la probele de evaluare.

Dosarul de inscriere se depune la secretariatul comisiei de concurs, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data susținerii concursului , respectiv până la data de 18.06.2018, ora 15,00.

Rezultatul studierii dosarelor se afișează la sediul unității și pe pagina de internet a unitatii www.spitaltgsecuiesc.ro în termen de 24 de ore de la ultima zi de depunere a dosarelor .

Candidații al căror dosar de inscriere a fost respins, pot depune contestație în cel mult 24 de ore de la data comunicării rezultatului verificării. Contestația se soluționează de către comisia de soluționare a contestațiilor, in termen de 24 de ore de la data depunerii.

Concursul se va desfasura la sediul Spitalului Municipal Tg.Secuiesc , Str.Fabricii , Nr.2/a , Jud.Covasna .

Informații suplimentare , temele pentru proiect/lucrarea de specialitate și bibliografia pentru concurs se pot obține de la sediul unitatii ,:0267361469 și pe site-ul unitatii, www.spitaltgsecuiesc.ro

Metodologia de concurs se va afișa cu 48 de ore înainte de inceperea concursului, la sediul Spitalului și pe site-ul unitatii.

BIBLIOGRAFIA DE CONCURS

PENTRU FUNCTIA DE DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL

 1. Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, titlurile VII si VIII;
 2. Legea Finantelor Publice 500/2002;
 3. Legea contabilitatii 82/1991 republicata;
 4. Legea 273/2006 privind finantele publice locale;
 5. Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
 6. Ordonanta Guvernului 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar-preventiv;
 7. Ordonanta Guvernului nr. 81/2003, privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice;
 8. Ordonanta Guvernului 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutii publice;
 9. Ordinul 196/139/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2017 a G. nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016-2017: anexele 7, 8, 10, 11, 17, 18, 22 si 23;
 10. Ordinul F.P. nr. 1792/17.01.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale;
 11. Ordinul M.F.P. nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu;
 12. Ordinul S. nr. 1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice de elaborare a bugetului de venituri si cheltuieli la institutiile sanitare finantat din venituri proprii;
 13. Ordin MS nr. 921/27.07.2006 pentru stabilirea atributiilor comitetului director din cadrul spitalului public;
 14. Ordinul M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia;
 15. Ordinul F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.
 16. HG 841/1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor institutiilor publice;
 17. Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar – Managementul spitalului, Editura Public H.Press, 2006

Toate actele normative vor fi studiate cu modificarile si completarile in vigoare la data sustinerii probei scrise.

Comisia de concurs

TEMELE PENTRU PROIECT/LUCRARE DE SPECIALITATE

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL

 1. Fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli in vederea eficientizarii activitatii spitalului;
 2. Strategia managementului in domeniul achizitiilor;
 3. Analiza situatiei economico-financiare a spitalului;
 4. Modalitatea de conducere si organizare a contabilitatii financiare a spitalului;
 5. Propuneri de imbunatatire a finantarii spitalului din surse publice si private;
 6. Strategia managementului in activitatea de investitii in echipamente, modernizarea de sectii, extinderi, reparatii capitale;
 7. Imbunatatirea structurii si organizarii spitalului;

Concurs pentru ocuparea postului de îngrijitor și infirmier

Spitalul Municipal Tg.Secuiesc

organizează in data de 29.05.2018, ora 10 în conformitate cu prevederile HG.286/2011şi HG 1027/2014

CONCURS ÎN VEDEREA OCUPĂRII URMATOARELOR POSTURI :

 • INGRIJITOR CURAŢENIE – 2 posturi (pe perioadă nedeterminată) –
 • INFIRMIERĂ DEBUTANTĂ – 1 post (pe perioadă nedeterminată)
 • INFIRMIERĂ – 1 post (pe perioadă nedeterminată)

CONDITII GENERALE

 1. indeplineşte condiţiile prevăzute de lege in vederea exercitării profesiei in România
 2. cunoaşte limba română , scris şi vorbit
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale (minimum 18 ani impliniţi)
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de săndtate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de medicul de specialitate medicina muncii;
 6. indeplineşte conditiile de studii prevăzute de lege pentru postul vacant şi indeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea postului vacant;
 7. nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infractiuni contra umanităţii, contra autorităţii, de serviciu sau in legătură cu serviciul, care ar face-o incompatibilă postului pentru care candidează, cu excepţia situaţiei in care a intervenit reabilitarea”

CONDITII SPECIFICE

Pentru posturile de ingrijitor curăţenie

 • şcoală generală
 • nu se solicită vechime

Pentru posturile de infirmieră debutant (G):

 • şcoala generală
 • nu se solicită vechime

Pentru posturile de infirmieră (G):

 • şcoală generală
 • curs de infirmier
 • 6 luni vechime în activitate

Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde:

 1. cerere de înscriere adresată conducătorului instituţiei publice
 2. copia actului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări inclusiv diploma de bacalaureat;
 4. copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea in muncă
 5. cazierul judiciar
 6. adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 lunianterior delurării concursului
 7. curriculum vitae,
 8. chitanta taxa concurs de 50 lei:

Înscrierile la concurs se fac la sediul unităţii, Tg.Secuiesc, Str.Fabricii ,Nr.2/a, până în data de 22.05.2018 în intervalele orare: 8:00-14:00.

In data de 23.05.2018 se va afişa cu ,,admis” sau ,,respins” rezultatul selecţiei dosarelor de inscriere, pe baza indeplinirii condiţiilor de participare la concurs, în termen de24 de ore de la afişarea rezultatului selectării dosarelor de inscriere, candidaţii respinşi au dreptul să depună contestaţie. Rezultatul la eventualele contestaţii se va comunica in termen de 24 de ore de la expirarea termenului pentru depunerea contestaţiilor.

Tematica de concurs/examen este publicată pe site-ul Spitalului Municipal Tg.Secuiesc www.spitaltgsecuiesc.ro şi sunt afişate la sediul spitalului.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

29.05. 2018, ora 10.00: proba scrisă;

29.05. 2018, ora 14.00: proba interviu

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul RUNOS al Spitalului Municipal Tg.Secuiesc telefon 0267/361469 , interior 105.

MANAGER

Ec. CANEA-KOCSIS ANDRAS

Citește mai mult

Concurs pentru ocuparea postului de registrator medical – ACTUALIZAT

Rezultate Selectie Dosare

la concursul pentru ocuparea postului de registrator medical

in cadrul Spitalului Municipal Targu Secuiesc

Comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. Crt. Numele, Prenumele candidatului Rezultatul
1. MÁTÉ LIVIA ADMIS
2. KERESZTES SZIDONIA-RAMONA ADMIS
3. LUKÁCS ÁGNES ADMIS
4. VERES IZABELLA ADMIS
5. ÁBRAHÁM RÉKA ADMIS

Afişat astăzi, 15.05.2018 la sediul Spitalului Municipal Targu Secuiesc


Spitalul Municipal Tg.Secuiesc organizează in data de 24.05.2018, ora 10, în conformitute cu prevederile HG nr.286/2011
CONCURS ÎN VEDEREA OCUPĂRII URMATOARELOR POSTURI :

REGISTRATOR MEDICAL – 1 post (pe perioadă nedeterminată) la Ambulatoriu de Speialitate

CONDITII GENERALE
a) indeplineşte condiţiile prevăzute de lege in vederea exercitării profesiei in România
b) are vârsta de minimum 18 ani impliniţi;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de medicul de specialitate medicina muncii;
e) indeplineşte conditiile de studii prevăzute de lege pentru postul vacant;
f) indeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea postului vacant;
g) nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra autorităţii, de serviciu sau in legătură cu serviciul, care ar face-o incompatibilă postului pentru care candidează, cu excepţia situaţiei in care a intervenit reabilitarea”
CONDITII SPECIFICE
– absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat;
– cunoştinţe operare calculator
– abilităţi de comunicare;
Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde:
a) copia actului de identitate;
b) formularul de înscriere;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări inclusiv diplomă de bacalaureat;
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea in muncă
e) raport per salariat din Revisal
f) cazierul judiciar
g) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
h) curriculum vitae,
i) chitanta taxa concurs de 50 lei
Dosarele se depun la sediul spitalului din str, Fabricii nr.2/a, la Serviciul R.U.N.O.S, până in data de 14.05.2018 ora 11.
In data de 15.05.2018 se va afişa cu ,,admis” sau ,,respins” rezultatul selecţiei dosarelor de inscriere, pe baza indeplinirii condiţiilor de participare la concurs, în termen de24 de ore de la afişarea rezultatului selectării dosarelor de inscriere, candidaţii respinşi au dreptul să depună contestaţie. Rezultatul la eventualele contestaţii se va comunica in termen de 24 de ore de la expirarea termenului pentru depunerea contestaţiilor.
Concursul va consta dintr-o probă scrisă şi o proba practică / interviu, probe care vor fi notate de la 1 la 10 de către fiecare membru al comisiei. Nota finală se calculează ca medie aritmetică a notelor obţinute la probele de concurs. Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină la fiecare probă cel puţin un punctaj de 7. Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea interviului. Pe baza notelor obţinute, comisia de examinare va stabili ordinea candidaţilor reuşiţi la concurs. Eventualele contestaţii se pot depune la secretariatul spitalului, in termen de maxim 48 de ore de la data afişării rezultatelor pentru fiecare probă.

Bibliografia precum şi alte informaţii suplimentare se obţin pe www.spitaltgsecuiesc.ro şi la tel. 0267 361 469.

TEMATICA DE CONCURS
PENTRU POSTUL DE REGISTRATOR MEDICAL-AMBULATORIU

 1. Cunostinte de calculator , utilizareWord, Excel, Windows 7, Windows 10, Adobe Reader.
 2. Drepturile pacientului,
 3. Persoanele asigurate; Drepturile și obligațiile asiguraților,
 4. Servicii medicale suportate din Fondul national unic de asigurări de sănătate
 5. Servicii medicale care nu sunt suportate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate.
 6. Înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi;
 7. Cardul European si Cardul national de asigurari de sanatate
 8. Precauțiunile universale din Anexa nr. IV la OMS nr.916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și control a infecțiilor nosocomiale în unitățile sanitare.

BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE
REGISTRATOR MEDICAL AMBULATORIU DE SPECIALITATE

 1. Manuale de specialitate pentru operare pe calculator si lucru in Word, Excel, Windows 7, Windows 10, Adobe Reader – Manuale de utilizare
 2. Legea nr. 95/2006 privind reforma in sanatate cu modificarile si completarile ulterioare: Titlul VIII, Cap. II. Persoane asigurate; Ordin CNAS nr. 581/2014.
 3. Legea nr. 95/2006 privind reforma in sanatate cu modificarile si completarile ulterioare: Titlul IX si Ordinul nr. 559/ 2006.
 4. Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
 5. Ordinul 1782/576 /2006 modificarile ulterioare privind inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi.
 6. Legea nr. 46/2003 drepturile pacientului.

RESPONSABILITĂŢI
REGISTRATOR MEDICAL- AMBULATORIU DE SPECIALITATE :

 • Intampina pacientii care sosesc in ambulatoriul de specialitate si le ofera informatiile solicitate
 • Verifica datele pacientilor si ii indruma catre cabinetul medical unde va avea loc consultatia/investigatia;
 • Preia apelurile telefonice;
 • Programeaza sau reprogrameaza pacientii la diferite consultatii/investigatii;
 • Incaseaza contravaloarea serviciilor medicale;
 • Gestioneaza documentele pacientilor (fise medicale, fise de solicitare, dosare medicale, etc);
 • Elibereaza rezultatele analizelor;
 • Preia si distribuie corespondenta;

Concurs pentru ocuparea postului de medic specialist chirurgie

Anunț anexat (PDF)

În conformitate cu prevederile Ord.M.S.F. 869 din 9 iulie 2015,cu modificările şi completările ulterioare,
Concursul pentru ocuparea posturilor vacante de medici publicate în săptămânalul,,Viaţa medicală” nr.13. Din 30.03.2018 , se va desfăşura în data de 25.05.2018 , ora 9 (proba scrisă 25.05.2018 orele 9, proba practică 25.05.2018 orele 14) la sediul Spitalului Municipal Tg.Secuiesc , Str.Fabricii , Nr.2/a ( în sala de sedinţă).

 • 1 post de medic specialist specialitatea chirurgie generală la Secţia chirurgie generală
  Consursul va constă din următoarele probe:
 • Proba scrisă (obligatorie);
 •  Proba clinică sau practică (în funcţie de particularităţiile postului publicat la concurs);
  Tematica şi bibliografia de concurs/examen este cea aprobată pentru examenul de medic specialist şi sunt publicate pe site-ul Spitalului Muniipal Tg.Secuiesc www.spitaltgsecuiesc.ro şi sunt afişate la sediul spitalului.
 • Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul RUNOS al Spitalului Municipal Tg.Secuiesc telefon 0267/361469 , interior 105.

Tematica

pentru concursul de ocupare de post – specialitatea CHIRURGIE GENERALĂ

 1. PROBA SCRISA
 2. PROBA CLINICA
 3. PROBA PRACTICA – OPERATORIE

 

PROBA SCRISA

Cuprinde subiecte de anatomie chirurgicala, de patologie chirurgicala si de tehnici chirurgicale.

Subiecte de anatomie chirurgicala

 1. Anatomia chirurgicala a tiroidei (1)
 2. Anatomia chirurgicala a sanului (2)
 3. Anatomia chirurgicala a axilei (3)
 4. Anatomia chirurgicala a peretelui toracic (4)
 5. Anatomia chirurgicala a plamanilor si pleurei (4)
 6. Anatomia chirurgicala a mediastinului (4)
 7. Anatomia chirurgicala a peretelui abdominal (5)
 8. Anatomia chirurgicala a zonelor herniare (5)
 9. Anatomia chirurgicala a esofagului (2)
 10. Anatomia chirurgicala a diafragmei (2)
 11. Anatomia chirurgicala a stomacului (2)
 12. Anatomia chirurgicala a ficatului (2)
 13. Anatomia chirurgicala a cailor biliare extrahepatice (2)
 14. Anatomia chirurgicala a splinei (6)
 15. Anatomia chirurgicala a sistemului port hepatic (2)
 16. Anatomia chirurgicala a pancreasului (2)
 17. Anatomia chirurgicala a duodenului (2)
 18. Anatomia chirurgicala a intestinului subtire (2)
 19. Anatomia chirurgicala a colonului (2)
 20. Anatomia chirurgicala a rectului (2)
 21. Anatomia chirurgicala a perineului (2)
 22. Anatomia chirurgicala a rinichilor (2)
 23. Anatomia chirurgicala a ureterelor (2)
 24. Anatomia chirurgicala a vezicii urinare (2)
 25. Anatomia chirurgicala a uterului si anexelor (2)
 26. Anatomia chirurgicala a sistemului arterial al membrului superior (3)
 27. Anatomia chirurgicala a sistemului arterial al membrului inferior (3)
 28. Anatomia chirurgicala a sistemului venos superficial si profund al membrului inferior (3)

Subiecte de patologie chirurgicala

 1. Traumatismele cranio-encefalice acute (7)
 2. Distrofia endemica tireopata (1)
 3. Hipertiroidiile (1)
 4. Cancerul tiroidian (1)
 5. Tiroiditele (1)
 6. Cardiospasmul (8)
 7. Cancerul esofagului (8)
 8. Esofagita caustica (8)
 9. Stenozele esofagului (8)
 10. Esofagita peptica (8)
 11. Herniile hiatale (8)
 12. Mastitele acute (9)
 13. Mastitele cornice (9)
 14. Tumorile benigne ale glandei mamare (9)
 15. Tumorile maligne ale glandei mamare (9)
 16. Mamela secretanta (9)
 17. Traumatismele toracice (7)
 18. Traumatismele abdominale (7)
 19. Politraumatismele (7)
 20. Herniile peretelui abdominal antero-lateral (5)
 21. Apendicita acuta (7)
 22. Peritonite acute difuze (10)
 23. Peritonite acute localizate (10)
 24. Ulcerul gastric (8)
 25. Ulcerul duodenal (8)
 26. Tumorile benigne ale stomacului (8)
 27. Cancerul gastric (8)
 28. Hemoragiile digestive (8)
 29. Indicatiile splenectomiei (8)
 30. Colecistitele acute (8)
 31. Colecistita cronica litiazica (8)
 32. Litiaza caii biliare principale (8)
 33. Tumorile maligne ale cailor biliare extrahepatice (8)
 34. Chistul hidatic hepatic (8)
 35. Cancerul de pancreas (8)
 36. Pancreatita acuta (8)
 37. Ocluziile intestinale (7)
 38. Infarctul entero-mezenteric (7)
 39. Patologia chirurgicala a diverticulului Meckel (8)
 40. Tumorile intestinului subtire (8)
 41. Boala Crohn (8)
 42. Diverticuloza colica (8)
 43. Rectocolita ulcerohemoragica (8)
 44. Cancerul colonului (8)
 45. Cancerul rectului (8)
 46. Supuratiile perianorectale (fistule, abcese, flegmoane) (9)
 47. Hemoroizii (9)
 48. Litiaza renala (8)
 49. Adenomul de prostata (8)
 50. Sarcina ectopica (8)
 51. Neoplasmul ovarian (8)
 52. Fibromatoza uterine (8)
 53. Neoplasmul corpului uterin (8)
 54. Neoplasmul colului uterin (8)
 55. Ischemia acuta periferica (8)
 56. Ischemia cronica periferica (8)
 57. Varicele membrelor inferioare (8)
 58. Boala tromboembolica (8)
 59. Arsurile (9)
 60. Degeraturile (9)
 61. Infectiile acute ale degetelor si mainii (8)
 62. Antibioterapia in chirurgie (8)
 63. Socul (8)
 64. Resuscitarea cardio-respiratorie (8)

Subiecte de tehnici chirurgicale

 1. Abordul chirurgical al marilor vase (gat, brat, coapsa) (11)
 2. Tehnica abordului venos pentru cateterism (12)
 3. Tehnica suturilor vasculare (13)
 4. Crosectomia cu smulgerea safenei interne pentru varicele membrelor inferioare (14)
 5. Cura chirurgicala a herniei inghinale (15)
 6. Cura chirurgicala a herniei femurale (15)
 7. Cura chirurgicala a herniei ombilicale (5)
 8. Cura chirurgicala a eventratiilor (5)
 9. Cura chirurgicala a evisceratiilor (5)
 10. Tiroidectomiile (1)
 11. Tratamentul chirurgical al afectiunilor septice ale sanului (16)
 12. Mamectomiile (simpla, Madden, Patey, Halsted) (16)
 13. Traheostomia (4)
 14. Pleurotomia minima (4)
 15. Apendicectomia (17)
 16. Gastrostomia (18)
 17. Jejunostomiile (17)
 18. Colostomiile (17)
 19. Gastroenteroanastomoza (18)
 20. Rezectiile gastrice cu anastomoza gastroduodenala (18)
 21. Rezectiile gastrice cu anastomoza gastrojejunala (18)
 22. Vagotomia tronculara subdiafragmatica (18)
 23. Piloroplastiile (18)
 24. Rezectiile gastrice pentru cancer (18)
 25. Splenectomia (6)
 26. Colecistectomia (clasica si laparoscopica) (19, 20)
 27. Colecistostomia (19)
 28. Coledocotomiile (19)
 29. Drenajul extern al caii biliare principale (19)
 30. Derivatii biliodigestive (colecistogastroanastomoza, colecistojejunanastomoza,
 31. coledocoduodenoanastomoza, coledocojejunanastomoza) (19)
 32. Enterectomia segmentara (17)
 33. Cistostomia (13)
 34. Anexectomia (13)
 35. Histerectomiile (21)
 36. Amputatia de gamba (13)
 37. Amputatia de coapsa (13)
 38. Colectomia segmentara (17)
 39. Hemicolectomia dreapta (17)
 40. Hemicolectomia stanga (17)
 41. Operatia Hartman (17)
 42. Cura chirurgicala a hemoroizilor (22)
 43. Cura chirurgicala a supuratiilor perianorectale (22)
 44. Cura chirurgicala a hidrocelului (13)
 45. Cura chirurgicala a varicocelului (13)
 46. Orhiectomia (23)
 47. Laparoscopia diagnostica (24)

 

PROBA CLINICA

Consta din subiectele de Patologie chirurgicala.

 

PROBA PRACTICA – OPERATORIE

Consta din subiectele de Tehnici chirurgicale.

 

BIBLIOGRAFIE

 1. Caloghera C. – Chirurgia tiroidei şi a paratiroidelor, ed. a 2-a, Ed. Mirton, Timişoara, 1996
 2. Papilian V. – Anatomia omului, vol. I, II, ed. a 6-a, Ed. Didactică şi Pedagogică Buc., 1982
 3. Ranga V. – Anatomia omului. Membrele, Ed. Cerna Buc. 1993
 4. Coman C., Coman B. – Urgenţe medico- chirurgicale toracice, Ed. Medicală Burc. 1989
 5. Caloghera C. – Chirurgia peretelui abdominal, Ed. Acad. RSR, Buc. 1987
 6. A. Popovici, G. Grigoriu – Splenectomia, Ed. Militară Buc. 1995
 7. Caloghera C. – Chirurgia de urgenţă, Ed. Artab Timişoara 1993
 8. N. Angelescu – Tratat de patologie chirurgicală, Ed. Medicală, Buc. 2001
 9. Al. Prişcu – Chirurgie vol. I, II, Ed. Didactică şi Pedagogică Buc. 1995
 10. I. Popescu, C. Vasilescu – Peritonitele, Ed. Celsius, Buc. 1998
 11. I. Pop D. Popa – Sistemul arterial aortic – patologie şi tratament chirurgical, Ed. Medicală Buc. 1982
 12. E. Proca – Tratat de patologie chirurgicală vol. II, Ed. Medicală, Buc. 1998
 13. V. Răzeşu – Chirurgie generală – probe practice pt. examene şi concursuri, Ed. Răzeşu, Piatra Neamţ, 1995
 14. P. Ignat – Chirurgia sistemului venos al membrelor inferioare, Ed. Acad. RSR, 1985
 15. F. Gavrilaş, V. Oprea – Elemente de chirurgie în hernia inghino-femurală, Ed. OELTY
 16. Sârbu P., Chiricuţă I., Pandele A., Setlacec D. – Chirurgie ginecologică, Ed. Medicală Buc. 1982
 17. Simici P. – Elemente de chirurgie intestinală, Ed. Medicală, Buc. 1976
 18. I. Juvara, D. Burlui, D. Setlacec – Chirurgia stomacului, Ed. Med. Buc. 1984
 19. I. Juvara, D. Setlacec, D. Rădulescu, S. Gavrilescu – Chirurgia căilor biliare extrahepatice, Ed. Med. Buc. 1989
 20. E. Târcoveanu – Elemente de chirurgie laparoscopică, Ed. Polirom Iaşi 1998
 21. C. Rădulescu – Ginecologie, Ed. Med. Buc., 1995
 22. F. Mandache – Chirurgia rectului, Ed. Med. Buc. 1971
 23. Lucan M. – Tratat de tehnici chirurgicale urologice, Ed. Infomedica 2002
 24. Duca S. – Chirurgia laparoscopică, Ed. Paralela 45, 2001